Nový zákon 250/21 Sb.1 část + komentář

Vybíráme  důležitá ustanovení z první části zákona 250/2021.Sb

Úvodní část je věnována požadavkům na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení .


Pro účely tohoto zákona se rozumí 

 a) vyhrazeným technickým zařízením tlakové,  zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení,které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života zdraví, a bezpečnosti  fyzických osob


b) revizním technikem odborně způsobilá fyzická osoba oprávněná provádět revize  a zkoušky vyhrazených technických zařízení, která má pro tuto činnost Osvědčení o odborné způsobilosti  vydané podle tohoto zákona                                    

       
c) revizí posouzení provozní a technické bezpečností osob vykonávajících obsluhu a práci na  elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti  vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením  ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy   ( bude revizní technik při revizi posuzovat nejen technickou dokumentaci, což dělal dosud , ale nyní také odbornou způsobilost obsluhy??  
    
d) montáží,činnost, při které jsou jednotlivé dílčí části spojovány v technologický celek, jeho část nebo je jeho část spojována s pevnou nebo pohyblivou částí, montáží se rozumí i demontáž a zpětná montáž
 
e) opravou zásah do již provozovaného vyhrazeného technického zařízení, kterým je odstraňován jeho poruchový stav nebo opotřebení, při němž může dojít k výměně, demontáži a zpětné montáži funkčních částí s cílem obnovit jeho použitelný stav beze změny základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení,            
 
 f) údržbou činnost prováděná na vyhrazeném technickém zařízení nebo jeho částech za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu tohoto  zařízení,  pokud se nejedná  o opravu nebo montáž vyhrazeného techni kého zařízení,           
                         
 g) průvodní dokumentací soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení,Jak se revizní technik má postavit při revizi k situaci, kdy průvodní dokumentací soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, není k dispozici. Věčný problém, který se řeší na různých seminářích, je třeba znát závaznou odpověď, lze dokonce revizi v tomto případě na základě toho zákona 250/2021 odmítnout? 
                                 
h) provozní dokumentací soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení a jiné specifické dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného technického  zařízení  v  rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kdo kontroluje  výše uvedené ustanovení zákona ?? SUIP?  a též i plnění místního provozního řádu?? Při  kontrole vypracování a dodržování místního provozního řádu měli velkou pravomoc Odborové organizace BOZP, jak je tomu dnes ?? 
 
 i) rekonstrukcí nahrazení stávající nevyhovující části již provozovaného vyhrazeného technického zařízení novou nebo modernější částí zařízení, přičemž dojde ke změně základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení, a to zpravidla podle technické dokumentace      
           
                                                                                                       §7
 Odborná způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny   
      
(1) Montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Právnická osoba může vykonávat činnost podle věty  první, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou pro danou činnost. To platí i pro podnikající fyzickou osobu, která sama nesplňuje požadavky na odbornou způsobilost.     
              
(2) Činnosti na vyhrazených technických zařízeních podle odstavce 1 mohou vykonávat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli  rozhodnutí o vydání Oprávnění podle § 8 a 9.   
                             
                                                                                                        § 8                          
Vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím,  zkouškám vyhrazených technických zařízení  a k plnění nádob plyny     
             
(1) Žádost o vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny se podává pověřené organizaci; žádost musí být písemná. Součástí žádosti je označení toho, kdo žádost podává, a rozsah požadovaného oprávnění. K žádosti se připojují doklady o splnění všech předpokladů pro stanovení,      
zda je žadatel odborně způsobilý pro požadovaný rozsah činností na vyhrazených technických zařízeních.     
                                                                   
(2) Podmínkou pro vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny je 
             
a) určení jedné nebo více fyzických osob, které splňují předpoklady odborné způsobilosti pro požadovaný rozsah činností na vyhrazených technických zařízeních a které budou odpovídat za řádný výkon montáže, oprav, revizí, zkoušek vyhrazených technických zařízenía plnění nádob plyny u žadatele ( dále jen odpovědná osoba )
b) zajištění výkonu jednotlivých činností při zajištění výkonu jednotlivých činností při montáži , opravách, revizích, zkouškách vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny odborně způsobilou osobou,
c) potřebné technické vybavení k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny.  Kdo je na základě tohoto ustanovení §8 , čl.2, písmeno c, povinen zajistit potřebné  vybavení revizního technika k revizím vyhrazeným technických zařízení? Kdo určuje co je potřebné vybavení revizního technika ? V případě vybavení měřicími přístroji; Kdo určuje výši investic na pořízení vybavení revizního technika? 
 

(3) Pověřená organizace prověří, zda jsou splněny podmínky pro řádné zajištění činnosti v požadovaném rozsahu podle odstavce 2


(4) Splňuje-li žadatel podmínky pro řádné zajištění činnosti v v požadovaném rozsahu , rozhodne pověřená organizace  o tom, že právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě vydá oprávnění. Platnost oprávnění je 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání osvědčení

5) Právnická  osoba a podnikající fyzická osoba, které bylo vydáno oprávnění k montáži,opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení nebo plnění nádob plyny , je povinna oznámit pověřené organizaci změny údajů uváděných v eveiidenci odborně způsobilých osob podle § 10 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku, tyto osoby jsou dále povinny pověřené organizaci oznámit všechny skutečnosti  a změny související s plněním podmínek vydaného oprávnění . 

6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v oprávnění, vydá pověřená organizace nové rozhodnutí. 

 
Celý zákon č.250/2021 Sb. je hlavní téma odborné přednášky, zpracovatelů zákona Mgr.Ing.Hahna, Generálního inspektora SUIP a Ing.Ondřeje Varty ředitele odboru VTZ SUIP
na XVII celostátním setkání elektrotechniků ČR ve dnech 19.-20.10 Aureli hotel Astra

informace a přihlášky 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech

Využijte možnosti získat slevy za včasné přihlášení a úhradu 
do 15.9. sleva  530,- Kč z vložného 10%
 

Zákon č.250/21 Sb. 1 část


GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů