Nový zákon 250/2021 Sb. 3. část + komentář

shutterstock 287669165Dnešní třetí část zákona 250/2021 Sb., patří k nejdůležitějším ustanovením týkajícím se odborné způsobilosti k výkonu činnosti osob vykonávajících    bez napětí, obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím rozdělení kvalifikace odborné způsobilosti na osoby poučené, osoby znalé pro samostatnou činnost, osoby znalé  pro řízení
činnosti, povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, ustanovení týkající se složení komise, zajišťování zkoušek odborné způsobilosti externí  právnickou nebo fyzickou osobou. Provozovatel je povinen zajistit, aby u jím provozovaného vyhrazeného technického zařízení byly odstraněny závady ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zjištěné při revizi nebo kontrole bez zbytečného odkladu po vyhotovení revizní zprávy,záznamu o kontrole, nebo po provedení kontroly, Zmocňovací ustanovení, pro Vládu ČR, viz předposlední § 23                                                                   

                                                          § 19

Odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím                                                                                   
 
(1) Pro účely odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeníchpod napětím rozeznáváme osoby znalé, osoby poučené a osoby školené (seznámené), které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu jiného právního předpisu.  Za osoby znalé se považují osoby pro samostatnou činnost, osoby pro řízení činnosti a revizní technici. Odbornou způsobilost revizních techniků a její nabývání stanovuje § 11.
 
(2) Osoba znalá pro samostatnou činnost a osoba znalá pro řízení činnosti
a) je povinna splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti:
1. dosažení věku 18 let a plná své právnost,
2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem
3. odborné vzdělání v elektrotechnickém oboru nebo ukončené vzdělání v jiném oboru, který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání, nebo doklad o úspěšném složení zkoušky z příslušné úplné profesní kvalifikace zveřejněné v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektrotechnika,telekomunikační a výpočetní technika“podle jiného právního předpisu, v případě osoby znalé pro samostatnou činnost je přípustná i profesní kvalifikace zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikačnía výpočetní technika“ podle jiného právního předpisu , a to na základě posouzení rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení, které provede právnická nebo podnikající fyzická osoba, pro kterou jsou tyto činnosti vykonávány,
posouzení rizik pro konkrétní činnost na elektrickém zařízení které provede právnická nebo podnikající fyzická osoba, pro kterou jsou tyto činnosti vykonávány, kdo konkrétně bude za právnickou nebo fyzickou osobu posuzovat? a jak ? 
4. odborná praxe v délce, dle oboru a stupně vzdělání, míry rizika a činnosti vykonávanéna elektrickém zařízení
5. úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti fyzické osoby k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím (dále jen „zkouška z odborné způsobilosti k výkonu„zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice“),
 
b) je držitelkou dokladu o úspěšném složení  zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice;
Zaškolení a rozsah zkoušky odpovídá rozsahu požadované způsobilosti k vykonávaným činnostem v elektrotechnice.
Osoba znalá pro řízení činnosti je oprávněna provádět veškeré činnosti jako osoba znalá pro samostatnou činnost a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle zvláštního zákona  ( Zákon č.360/1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovvaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů )
Kdo zajistí přezkoušení Osoby znalé pro řízení činnosti, pokud může provádět projektování? 


c) skládá písemnou a ústní část zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.Výsledek zkoušky podle věty první se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl. K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla--li písemná část hodnocena stupněm vyhověl.V každé části zkoušky musí žadatel pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně 80 % správnýchodpovědí. Za provedení zkoušek a správnost vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činnostív elektrotechnice odpovídá předseda komise
kdo je členem komise, kdo jí určuje a jakou kvalifikaci musí mít členové komise ? Pokud ve firmě není dost Osob znalých pro řízení činnosti, nebo Osob znalých pro samostatnou činnost , ( například pokud je ve firmě jen jeden elektrotechnik, může jeho  přezkoušení  zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice provést " cizí " firma , 
.O průběhu a výsledku zkoušky z odborné způsobilostik výkonu činností v elektrotechnice se vydá doklad podle písmena b), jehož jedno vyhotovení  náleží zkoušené osobě a jedno právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, pro niž jsou činnosti vykonávány. Jestliže je žadatel o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice celkově hodnocen stupněm nevyhověl, může se opakovaně dostavit ke zkoušce z odborné způsobilostik výkonu činností v elektrotechnice, ne však dříve než 15 dnů po neúspěšném vykonání zkoušky. Počet opakování zkoušky z odbornézpůsobilosti k výkonu činností v elektrotechnicenení omezen.
 
(3) Osoba poučená
 
a) je povinna splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti:
1. plná svéprávnost,
2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
3. provedení poučení a ověření znalostí pověřenou osobou znalou,
 
b) je držitelkou dokladu o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené.Dokladem o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené je zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou znalou,která provedla poučení a ověření znalostí. V zápise bude rovněž stanovena lhůta ne delší než 3 roky, ve které je nutno poučení a ověření znalostí opakovat. Lhůta bude stanovena osobou znalou, která poučení a ověření znalostí provedla.Ověření znalostí se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl, pro stupeň vyhověl je nutno dosáhnout 80 % správných odpovědí při ověřování znalostí. Za ověření znalostí a správnost vydaného zápisu odpovídá osoba znalá, která poučení a ověření znalostí provedla.
Jak se bude provádět ve velkých firmách, kde je větší počet 
 
4) Zkoušky z odborné způsobilosti, poučení a ověřování znalostí k výkonu činností v elektrotechnice zajišťují právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, pro fyzické osoby, které pro ně vykonávají obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím. Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny zajistit zkoušky z odborné způsobilosti samy pro sebe. Je-li zkouška z odborné způsobilosti zajišťována externí právnickou nebo podnikající fyzickou osobou,musí tato mít v předmětu podnikání zajišťování školení a zkoušení nebo ověřování znalostí. Fyzické osoby provádějící přezkoušení musí splňovat odbornou způsobilost podle tohoto zákona a příslušného prováděcího předpisu.
 
 Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
                                       § 20
 
(1)  Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, která provádí montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnění nádob plyny, musí při těchto činnostech postupovat v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, aby se vyhrazené technické zařízení nestalo příčinou ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. To platí i pro právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu provozující vyhrazená technická zařízení (dále jen „provozovatel“).(
 
2) Osoby podle odstavce 1 zajistí, aby
 
a) při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení byla provedena bezpečnostní opatření, prohlídky, kontroly, revize a zkoušky
b) prohlídky a zkoušky podle § 6 odst. 1 písm. b)byly provedeny před uvedením vyhrazeného technického zařízení do provozu zaměstnanci pověřené organizace nebo za jejich přítomnosti
c) montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazenýchtechnických zařízení, plnění nádob plyny bylyprováděny právnickými osobami nebo podnikajícímifyzickými osobami a jsou držitelioprávnění k těmto činnostem,
d) zkoušky, revize, montáž, opravy nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených případech byly též držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.
 
 
3) Provozovatel je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se považuje
 
a) provoz vyhrazeného technického zařízení, u něhož není doložena zpráva o provedené revizi,která byla provedena ve stanovených lhůtácha v rozsahu, nebo není doložen ve stanovených případech souhlas, vydaný pověřenou organizací,že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu,
b) provoz vyhrazeného technického zařízení v rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací, 
c) chybí-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení,pokud byla vydána
 
Co revizní technik, který zjistí  rozpory s průvodní nebo dokumentací , chybí-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení,pokud byla vydána. 
Má také posuzovat , zda je předmětné zařízení zhotovené podle Evropských nebo Český norem ? 
 
 
(4) Není-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel místním provozním předpisem k zajištění provozovatel místním provozním předpisem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 
(5) Provozovatel je povinen zajistit, aby u jím provozovaného vyhrazeného technického zařízení byly odstraněny závady ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zjištěné při revizi nebo kontrole bez zbytečného odkladu po vyhotovení revizní zprávy,záznamu o kontrole, nebo po provedení kontroly. Ostatní závady musí být odstraněny v závislosti namíře jejich závažnosti v termínech uložených v opatření orgánu inspekce práce na základě jeho kontroly,není-li takové kontroly v termínech stanovenýchprovozovatelem.

Co revizní technik, když při opakované revizi zjistí, že závady  ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zjištěné při revizi nebo kontrole nejsou odstraněné??
 
(6) Po rekonstrukci musí provozovatel ověřit bezpečnost vyhrazeného technického zařízení včetně provedení zkoušek a výchozí revize.
 
(7) Není-li provozovatel vlastníkem vyhrazeného technického zařízení, je povinen zajišťovat řádné používání a provoz tohoto zařízení, a to ode dne prokázaného převzetí vyhrazeného technického zařízení.
 
(8) Minimální požadavky na bezpečný provoz technického zařízení stanovené jinými právnímipředpisy nejsou dotčeny
 
                                                   § 21
 
(1) Na elektrickém zařízení, které je součástí přenosové a distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny podle jiného právního předpisu a u elektrických přípojek provozovaných držitelem licencena distribuci elektřiny, nemusí být prováděny pravidelné revize, pokud je bezpečnost elektrických zařízení zajišťována pravidelnými kontrolami a údržbou podle řádu preventivní údržby. Řád preventivníúdržby obsahuje minimálně
 
a) specifikaci vyhrazených technických zařízení na které se vztahuje 
b) specifikaci minimálních kvalifikačních požadavků osob provádějících činnosti a úkony podleř ádu preventivní údržby,
c) pracovní postupy pro jednotlivé skupiny vyhrazenýchtechnických zařízení, na které se vztahuje,
d) lhůty pro provádění jednotlivých pracovníchpostupů,e) specifikaci záznamů o provedených úkonecha způsob jejich archivace,f) členění závad podle stupně jejich závažnosti,g) lhůty pro odstranění závad.
 
(2) U zařízení přepravní soustavy nebo distribuční soustavy plynu držitele licence na přepravu plynu nebo držitele licence na distribuci plynu podle jiného právního předpisu a u plynovodních přípojek provozovaných držitelem licence na distribuciplynu nemusí být prováděny pravidelné provoznírevize a kontroly, pokud
 
a) na základě technického stavu vyhrazeného plynového zařízení plánuje a provádí kontroly,údržbu a všechny další činnosti na vyhrazeném plynovém zařízení, v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
b) o stavu vyhrazeného technického zařízení a o všech činnostech na zařízení vede průběžně evidenci doplňovanou o aktuální informace o všech rozhodných skutečnostech majících dopad na bezpečnost provozu vyhrazeného technickéhozařízení a ochranu zdraví zaměstnanců,
c) provozuje systém nepřetržitého dispečerského sledování a řízení provozu příslušné přepravní nebo distribuční soustavy plynu a příjmu informacío poruchových stavech zařízení, včetně informací od veřejnosti, systém nepřetržité pohotovostní služby, pro řešení poruchových stavů vyhrazených plynových zařízení v rámci územní působnosti provozovatele, vede evidenci územní působnosti provozovatele, vede evidenci úniků a údajů o jejich odstranění,
d) vyhodnocuje informace o stavu vyhrazeného technického zařízení získané z činností provedených podle písmen a) až c) a v případě zjištěn nevyhovujícího stavu stanoví a realizuje odpovídající opatření k nápravě,
e) zajistí havarijní plán a provádí jednou ročnějeho aktualizaci, nebo
 f) zajistí zpracování metrologického řádu.
 
                                                  § 22
                      Hlášení vzniku havárie
 
Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné,částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technickázařízení.
 
                                                § 23
                      Zmocňovací ustanovení
 
Vláda stanoví nařízením
 
a) jaká tlaková, zdvihací, elektrická a plynová vyhrazená technická zařízení představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnost fyzických osob, a jejich zařazení do tříd, skupina podskupin,
b) požadavky kladené na bezpečnost provozu,umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky,revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených technických zařízení,
c) kdy pověřená organizace provádí prohlídky a zkoušky nebo se zúčastňuje zkoušek na vyhrazených technických zařízeních, na základě kterých uděluje osvědčení, zda tato zařízení splňují požadavky o zajištění bezpečnosti vyhrazených technických zařízení nebo vydává potvrzení o výsledcích zkoušek na vyhrazených technických zařízeních
d) způsob a obsah zkoušky z odborné způsobilosti, jakož i způsob následného prověřování  odborné způsobilosti 
e) způsob a obsah zkoušky z odborné způsobilosti a náležitosti dokladu o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice,
f) požadavky kladené na
1. způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob z hlediska potřebného technického vybavení, 
2. odborné způsobilosti, jakož i na odbornou způsobilost fyzických osob, které pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby činnostina vyhrazených technických zařízeních vykonávají,
g) požadavky kladené na fyzické osoby, které zajišťují odborný výkon činností na vyhrazených technických zařízeních podle jednotlivých druhů, pokud jde o jejich montáž, opravy, revizenebo plnění nádob plyny v rozsahu oprávnění podle § 8 odst. 2 vůči příslušnému vyhrazenému technickému zařízení,
h) požadavky kladené na odbornou způsobilost
1. fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle § 11,
2. k výkonu některých činností fyzických osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických vyhrazených technických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím podle § 19 včetně stupně, popřípadě oboru odborného vzdělání a délky a oboru odborné praxe a nejnižšího vzdělání a nejnižší délky praxe v příslušném oboru,
 
i) sazby poplatků za odbornou činnost pověřené organizace pro jednotlivé činnosti.

Z výše uvedeného  vyplývá, že o všem podstatném výše uvedeném v tomto zákoně, týkající se zkoušek odborné způsobilosti,


Velmi důležité, týkající se činností fyzických osob vykonávajících obsluhu a práci na vyhrazených technických zařízeních !!!

k výkonu některých činností fyzických osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických vyhrazených technických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím podle § 19 včetně stupně, popřípadě oboru odborného vzdělání a délky a oboru odborné praxe a nejnižšího vzdělání a nejnižší délky praxe v příslušném oboru, rozhodne Vláda ČR, svým Nařízením, musí být hotové nejpozději k 1.7.2022, kdy nový zákon  č. 250 /2021 Sb.nabude účinnosti. 
                                         § 24
Přechodná ustanovení
 
(1) Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostemna vyhrazených technických zařízeních vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za osvědčení podle tohoto zákona a zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána.
2) Platnost oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha organizacím a podnikajícím fyzickým osobám přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí nejpozději uplynutím 3 let odedne nabytí účinnosti tohoto zákona; 


Celý zákon č.250/2021 Sb. je hlavní téma odborné přednášky, zpracovatelů zákona Mgr.Ing.Hahna, Generálního inspektora SUIP a Ing.Ondřeje Varty ředitele odboru VTZ SUIP
na XVII celostátním setkání elektrotechniků ČR ve dnech 19.-20.10 Aureli hotel Astra

informace a přihlášky 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech

 
 

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů