Proč byste neměli na konferenci ELTECH 2022 chybět - Záštita ministra práce a sociálních věcí, Ing. Mariana Jurečky nad konferencí ELTECH 2022

Velmi mne potěšil e-mail ze dne 27.4.  kdy jsem byl informován ředitelkou odboru kabinetu ministra práce a sociálních věcí, paní inženýrkou Lucií Vymazalovou, že nám pan ministr práce a sociálních věcí, Ing. Marián Jurečka, udělil záštitu ministra  na konferencí ELTECH 2022. 


Přihlédl tak k odbornému i organizačnímu zajištění této akce a jejímu mimořádnému významu pro elektrotechnickou veřejnost. Je to výsledek mnohaleté práce, a zkušeností s pořádáním obdobných akcí, vždyt 12.5.2022 se sejdeme na již  XVIII.celostátní konferenci ELTECH 2022. 

Naším cílem bylo, připravit již v loňském roce po schválení Zákona 250/2021 konferenci ELTECH 2021, za účasti pracovníků SUIP seznámení s tímto veledůležitým zákonem,který zrušil mnoho důležitých zákonů a také letitou vyhlášku 50/78 Sb. 
Účinnosti nabývá 1.7.2022, a Zákon zmocnil  v §23 Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby vydalo k tomuto Zákonu, Nařízení vlády, Bez vydání Nařízení vlády, by došlo cit. 


412/22
 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2022

4.

MPSV

Návrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

musí být schváleno ve vládě
05.22

Zrušením vyhlášky č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (dále jen „zákon“), dojde k vytvoření právního vakua bližších požadavků pro zajištění bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení, a přestože zákon sám poskytuje právní rámec dané problematice, bez provedení zmocňovacího ustanovení § 23 zákona bude právní úprava nefunkční a systém bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení bude kritickým způsobem paralyzován.

     

MPSV

Návrh nařízení vlády o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

musí být schváleno ve vládě

05.22

Zrušením vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (dále jen „zákon“), dojde k vytvoření právního vakua bližších požadavků pro kvalifikace osob zajišťujících činnosti na elektrických zařízeních, a přestože zákon sám poskytuje právní rámec dané problematice, bez provedení zmocňovacího ustanovení § 23 zákona bude právní úprava nefunkční a systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví v předmětné oblasti bude kritickým způsobem paralyzován.


Toto jsou velmi vážné informace, které všem  kdo se setkávájí jakýmkoliv způsobem s elektrickým zařízením zdůrazňují zapracování Zákona 250/2021 do Nařízení vlády, a po té jejich dodržování v praxi. 

Jak vidíte z výše uvedených tabulek, Zákonodárce věnuje velkou pozornost, včasnému zpracování Nařízení vlády tak, aby tyto byli nejpozději v průběhu května schváleny  Vládou ČR. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vědomo si velké zodpovědnosti, viz výše vytvořilo dva návrhy 

Návrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPSV-2021/184459-521/3
 • Aktualizováno: 12.4.2022
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno

 Návrh nařízení vlády o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPSV-2021/161735 -521/3
 • Aktualizováno: 8.4.2022
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno

  Jak výše uvedeno bylo připomínkové řízení u obou Návrhů Nařízení vlády ukončeno 
   a postoupeno k závěrečnému schválení obou Nařízení Vládou České republiky. 

  Protože svou práci, vykonávám poctivě, a Schvalování Zákona 250/2021, jsem se zúčastnil 
  před jeho schválením v Poslanecké Sněmovně  u předkladatelky Zákona paní ing. Luzarové, členky 
  Hospodářského výboru , měl jsem od  ní potvrzenou důvodou Zprávu k zákonu i jeho Návrh, který šel do dalšího schvalovacího procesu do Poslanecké sněmovny, a po jeho schválení ve třetím čtení, a schválením Senátem a panem prezidentem mohl být vydán ve Sbírce Zákonů. 

  Stejně tak po vydání Zákona, a zahájení  práci MPSV na obou Nařízeních vlády  jsem opět často 
  jednal s vrchním ministerským radou, paní Mgr. Bc.Lucií Kyselovou , i panem Ing. Oldřichem Kuchlerem dosud ředitelem TIČR ( od 1.7.2022 ředitelem Odpovědné osoby.)  o průběhu zpracování Nařízení vlády. Velmi vstříc mi vyšla paní náměstkyně ministra práce a sociálních věcí ,paní PhDr.Kateřina Štepánková, které tímto také velmi děkuji.

 • Je až s neuvěřitelným podivem, že elektrotechnická odborná veřejnost, nemá zájem o účasti na kvalifikované vzdělací akci, o dalším působení ve funkci revizních techniků, odborné zůsobilosti v elektrotechnice, přezkušování odborné způsobilosti ( dříve vyhl.50/78 Sb) , zejména tříčlenná komise jmenovaná ředitelem Odpovědné osoby často proto, že nesledují zákony, vyhlášky ba i normy, důležité k jejich činnosti. ( " Často slyším, nemám čas, mám zakázky " , nebo  nevím jestli mám napsat v tom  lepším nebo horším případě, nepustí mne z práce. Podle Zákoníku práce 2022 je třeba aby majitel zajišťoval naplňování ustanovení, vztahující se k dodržování ustanovení, bezpečnosti práce. 

  V Zákoníku práce 2022, v části V, hlavě 2 , § 103 , odst.2  je uvedeno:  Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

  Výmluva revizních techniků, a elektrotechniků, že je zaměstnavatel nechce na konference BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady pouštět je v hrubém rozporu se Zákoníkem práce 2022.

  Živnostenské společenstvo elektrotechniků z.s. obnovilo po mnoha letech od jeho založení v roce 1992, svoji činnost v roce 2020, a proto nebylo přizváno aby se zapojilo do legislativního procesu tvorby Zákona 250/2021, a taktéž Nařízení vlády ČR, k tomuto zákonu. 

 • O to víc si vážím vstřícnosti , jak paní Mgr.Bc.Lucie Kyselové, vrchního ministerského rady, a vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce, a pana Mgr.Radka Roušara,  prezident Elektrotechnického svazu Českého, z.s., dále předsedu Sekce pro vyhrazená technická zařízení a člena představenstva Hospodářské komory ČR, který se po celou dobu aktivně připomínkami svými  i ESČ, zapojil do legislativního procesu tvorby jak Zákona 250/2021, tak i obou Nařízení vlády, a oba přijali účast na celotátním setkání elektrotechniků. Zde budou účastníky konferenci informovat o aktuálním stavu obou Nařízení vlády, 
  a podmínek, pro získání odborné způsobilosti RT, i elektrotechniků, a také o povinnostech provozovatelů, 
  o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. 

  Po celou dobu je rovněž připaven odborný doprovodný program, tedy výstavky všech hlavních partnerů, i ostatních partnerů kde si můžete prohlédnout, jak se zapojuje internet do chytrých instalací, navrhování rozváděčů, či měničů frekvecne, také si prohlédnout i výstavky měřicích přístrojů a možná si i doplnit ( zakoupit ) na místě měřicí přístroje, keré potřebujete pro svoji činnost jak při revizích, tak i udrbě, a montáži elektrických zařízení. 

  Tolik mé podrobné vysvětlení, k otázkám Zákona 250/2021 a obou Nařízení vlády ČR, k tomuto Zákonu. Věřím, že pomůže těm elektrotechnikům a revizním technikům, kteří se rozhodují ještě na poslední chvíli o účasti na konferenci ELTECH 2022 se správně v legislativě zorientovat, a odpovědně se rozhodnout 
  zda se jí zúčastní.

  Přednášky, jsou doplněny i odborné přednášky, týkajících se firem ABB s.r.o,  Dehn s.r.o.a Danfoss, 
  a v rámci výstavek bude předveden program pro revizní techniky INSIO. 
  Přední lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s. , revizní technik E1A, E1B, a E2A, E2B, pan Štefan Chocholáček, seznámí účastníky s pohledem revizního technika na revize stávajících 
  elektrických zařízení, provedené podle tehdy platných norem. 

  Je na Vás, jak se rozhodnete o Vaší účasti,  píšeme v miniseriálu Proč byste neměli na konferenci ELTECH 2022,  chybět. Názor a zejména důležitost Zákona 250/2021 a obou Nařízení Vlády ČR, je dostatečnou motivací pro Vás, abyste Na XVIII.celostátní konfferenci , ELTECH 2022, přijeli. Pokud jsou přeci jen motivačním faktorem peníze, pak uplatněte některou ze slev, například členové fb skupiny Revizni technici elektrickych zarizeni, tak i pro učitele odborných elektrotechnických škol a odborných elektrotechnických učilišt, a samozřejmě pro ty z Vás, kteří jste zůčastnili konference ELTECH 2021 a dosud nejste přihlášeni. Výhodou je i možnost slev, v případě, že Vás přijede více z jedné firmy. 

  Mým  mottem  vždy bylo a zůstalo i teď,  " Informace nestojí mnoho, ale jejich nedostatek Vás může přijít draho "


  Tímto Vás, kteří máte zájem o informace, o vzdělávání co nejsrdečněji na XVIII.celostátní konferenci ELTECH 2022, 12.5. do Kongresového centra Olšanka,  Praze co nejsrdečněji zvu.
 • Přihlásit se můžete zde:
 • https://www.elektrotechnici.cz/eshop/seminare/107-xviii-celostatniho-setkani-elektrotechniku-12-5#a

 • Ing.Pavel Hála 
  předseda 
  Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s. 

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů