Publikační činnost lze rozdělit na několik samostatných částí. Po celou dobu ji provází spolupráce s firmou Ing. Pavel Hály a z této spolupráce vznikla řada hodnotných literárních děl, především technického zaměření.

Sborníky

Pro elektrotechniky v celé České republice, by pořádána celá řada významných odborných seminářů, konferencí a sympozií. O tomto je podrobně pojednáno v rubrice semináře. Pořadatelé se vždy snažili přednášky lektorů zahrnout do sborníků přednášek, o které byl pochopitelně velký zájem. Jako příklad lze uvést sborník přednášek Vnitřní a vnější ochrana zařízení před účinky blesku a přepětím. Sborníky přednášek pro Regionální elektrotechnické dny či výtahy důležitých přednášek z oblasti bezpečnosti práce. Sborníky byly velmi žádané a projevovali o ně zájem i účastníci, kteří se seminářů přímo nezúčastnili.

Elektrotechnické příručky

V edici Elektrotechnické příručky byly postupně popsány všechny důležité oblasti v elektrotechnice. Vždy byl kladen důraz, aby se zpracování každé příručky věnovali ti nejlepší odborníci, specialisté na danou oblast. Pro velký počet vydaných příruček jsou zde uvedeny alespoň ty, které jsou aktuální i dnes, u všech je v případě zájmu připravován dotisk.

Příručka Kreslení a čtení elektrotechnických schémat v silnoproudé elektrotechnice. Autor Doc. Ing. Pavel Kaláb Csc.  se v ní věnuje elektrotechnickým značkám, kreslení čar spojení, popisování ve schématech, označení spojů, označování vodičů a spojů, závěrečnou část tvoří způsoby kreslení elektrotechnických schémat a druhy elektrotechnických schémat.

K vyhledávaným příručkám patřil také Přehled vybraných technických norem elektro, v nichž byl popsán systém řazení norem, vysvětlivky k údajům o normách, výběr norem ČSN podle tříd a skupin. Je pochopitelné, že v době vydání, kdy platily normy ČSN 34xxx se příručka věnuje právě této skupině norem.

Svým obsahem zaujala další příručka autorů Ing. Pavla Hály a dpt. Břetislava Laciny - Kompenzace v teorii a praxi s příklady výpočtů. Úvod je věnován teoretickým výpočtům kompenzace, účiníku a jeho kompenzaci. 1. část výpočtu kompenzačního výkonu, například kompenzaci podle požadovaného zmenšení zdánlivého výkonu, kompenzace podle požadovaného zlepšení napěťových poměrů. V části 2 jsou podrobně popsány druhy kompenzace a její návrh. Sériová kompenzace, paralelní kompenzace, návrhy jednotlivé kompenzace elektromotorů, návrh ústřední kompenzace. V závěrečné části jsou podrobně popsány zařízení pro kompenzaci jalového výkonu, kompenzační kondenzátory, regulátory jalového výkonu, kompenzační rozvaděče. Tato publikace si jistě zaslouží pozornost i v dnešní době, v případě zájmu je možné připravit dotisk.

Poněkud delší název příručky (svazek 14) Zásady pro umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u maloodběratelů připojených ze sítě NN. Připojování nových odběratelů a zvyšování el. příkonu připojených odběratelů od autora Ing. Stanislava Zubatého a kol., tehdy všech zaměstnanců JME, patřila ve své době k nejžádanějším publikacím, protože se s přípojkami nízkého napětí setkávali prakticky všichni elektrotechnici. 1. část „Přípojky nízkého napětí, které jsou provedené závěsným kabelem AYKYz“ řeší vše, co by měli o přípojkách vědět všichni elektrotechnici, hlavně projektanti, samozřejmě elektromontéři a revizní technici. Tato kapitola řeší například odbočení domovní přípojky od distribuční sítě, nejmenší dovolené průřezy kabylu AYKYz pro domovní přípojku, jištění vodičů kabelu AYKYz proti nadproudům a další. Ve druhé kapitole, která je totožná s názvem příručky „Zásady pro umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u maloodběratelů připojených ze sítě NN. Připojování nových odběratelů a zvyšování el. příkonu připojených odběratelů“ je popsáno umístění, montáž a provedení elektroměrových a podružných rozvaděčů, provedení hlavního domovního vedení a odboček k elektroměrům. V závěrečné části jsou pak nové technologie montáže kabelových souborů, druhy koncovek, spojek. I tato příručka je v některých částech aktuální i dnes. Pokud bude o ni zájem, je opět připravena možnost jejího dotisku.

K významným elektrotechnickým odborníkům v oblasti ochrany elektrických zařízení patřil pan Ing. Lumír Němeček. Proto je tato příručka pojmenována Ochrana elektrických zařízení proti nadproudům. Byla sepsána za spoluautorství Ing. Michala Kříže a Ing. Pavla Hály. V první části jsou zde uvedeny jednotlivé normy vztahující se k nadproudům a opatření směřující k ochraně elektrických zařízení proti nadproudům. Druhá část „Povaha jistících prvků“, třetí část Ochrana proti proudovým přetížením, umístění jistících prvků proti přetížení, ochrana proti zkratovým proudům, dále ochrana středního vodiče. V 3. části vybrané ochranné a jistící prvky jsou uvedené jistící prvky, vypínací charakteristiky jistících relé. Tato příručka neztratila ani po několika letech ze své aktuálnosti a měl by ji mít doma každý projektant elektrických zařízení a všichni elektrotechnici, kteří chtějí být podrobně seznámeni s ochranou elektrických zařízení proti nadproudům. Pro zájemce je opět připraven dotisk.

Na závěr lze uvést, že v té době byly vyhledávány i příručky Ochrana před úrazem elektrickým proudem v sítích do 1000 V a Ochrana před úrazem elektrickým proudem u elektrických zařízení ve zvláštních podmínkách známého odborníka na ochranu elektrických zařízení před úrazem elektrickým proudem - Ing. Václava Honyse. V dnešní době, kdy jsou normy ČSN nahrazovány normami EN a řadou 33xxx, jsou spíše sběratelskými publikacemi, zahrnující velmi širokou a dlouhou literární činnost pana Ing. Václava Honyse.

Životopisy

K nejzdařilejším publikacím, které se týkaly životopisu předních elektrotechnických osobností, jistě patří na prvním místě životopis Křižík, život a dílo, od autora Ing. Pavla Mužíka. Toto útlé dílo seznamuje čtenáře s životopisem Křižíka, dětstvím, studiem a dalšími zastávkami v jeho životě. V Plzni, Vynález obloukové lampy, Elektrizace Národního divadla, Všeobecná zemská výstava v Praze. Závěr patří památkám na Křižíka, přehledu díla a bibliografii. Se svolením autora je rovněž i zde připravován dotisk, o který již opakovaně projevilo zájem muzeum Františka Křižíka v jeho rodné Plánici.

Publikace z podnikatelského života

Sem patří nejrůznější publikace věnované právním a daňovým oblastem a také další útlé dílo od autora Ing. Pavla Hály - Jak pracovat s informacemi a zvýšit prosperitu v podnikání.

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů