Modernizace na Slapech míří do finále, na svém místě je 250tunový rotor

screenshot 2020 11 01 modernizace na slapech míří do finiše na svém místě je 250tunový rotor skupina čez o společnosti 2Vodní elektrárna Slapy bude brzy ze 2/3 jako nová. Dokončení modernizace soustrojí TG1 se uložením rotoru generátoru dostalo do poslední etapy. Po skončení akce letos v létě se zvýší účinnost této části elektrárny o cca 4 procenta, což přinese nárůst roční produkce o 10 milionů kWh. Na Slapech, druhé největší vltavské elektrárně, vyrábějí bezemisní elektřinu tři 48MW soustrojí. Soustrojí TG3 bylo zmodernizováno už v roce 2011, poslední – TG2 – přijde na řadu začátkem příštího roku.

Jak funguje uhelná elektrárna

Základní princip fungování uhelné elektrárny je založen na přeměně energie tepelné na mechanickou a mechanické na elektrickou. Teplo uvolněné v kotli ohřívá vodu procházející trubkami uvnitř kotle a mění ji v páru. Pára proudí do turbíny, jejím lopatkám předá svou pohybovou energii a roztočí ji. Vzhledem k tomu, že je turbína pevně spojena s generátorem, roztáčí se i ten a přeměňuje mechanickou energii na elektřinu. V elektrárenském generátoru rotuje magnet (elektromagnet), vinutí, v němž se indukuje napětí a proud, je umístěno na statoru okolo něj. Celé soustrojí se otáčí rychlostí 3000 otáček za minutu.

Jaderná elektrárna Dukovany

jaderná elektrárna dukovanyJaderná elektrárna Dukovany je první jadernou elektrárnou postavenou na českém území. V elektrárně jsou 4 výrobní bloky s tlakovodními rektory typu VVER 440. První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985 a od července 1987 jsou v provozu všechny čtyři výrobní bloky. V rámci zvyšování účinnosti a využití výkonových rezerv došlo ke zvýšení instalovaného výkonu z původních 4 x 440 MW na současných 4 x 510 MW.

Projděte si Jadernou elektrárnu Dukovany prostřednictvím virtuální prohlídky!

Podzimní transfúze 160 metrů pod hladinou Vltavy: Nejefektivnější elektrárna kaskády jede opět naplno. Po čtvrtstoletí má nové střídače.

01 vodní dílo a elektrárna lipno iVodní elektrárna Lipno I po plánované kontrolní údržbě poloviny své kapacity už zase naplno dodává bezemisní elektřinu do tisícovek jihočeských domácností. Soustrojí TG1 prošlo za poslední týden pravidelnými kontrolami a opravami v čele s výměnou střídačů, které dosloužily po 25 letech. Obě dvě lipenská soustrojí byla kompletně zmodernizována v letech 2012-17, což přineslo zvýšení jejich efektivity o cca 4 % a úsporu vody při udržení dosavadního objemu výroby ekologické energie. Lipenská vodní elektrárna je v rámci celé energetické soustavy důležitá jako záložní zdroj napětí pro jadernou elektrárnu Temelín při black-outu v síti.

Měření při kusových zkouškách rozváděčů ČSN EN 61439-1 ed2

Dnes Vám předkládáme " ochutnávku " části článku, pana Ing.Leoše Koupého, ze společnosti ILLKO.
Celý článek Vám zašleme na vyžádání, za registraci, na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  Od 1.12. si můžete celý článek stáhnout na e-shopu  po úhradě 150 ,- Kč vč.DPH, stejně jako i další články, tohoto autora, i ostatních předních odborníků, v celé široké  oblasti elektrotechniky. Především v oblastí revizí a bezpečnosti u elektrických zařízení.

Členové Živnostenského společenstva si budou moci všechny  tyto články stáhnout zdarma. Pokud uvažujete, do budoucna o odborném vzdělávání v těchto oblastech a chcete mít články zdarma, můžete se přihlásit na adrese :  https://www.elektrotechnici.cz/prihlaska

Nepřístupné podzemí PVE Dlouhé stráně

pveds letecky2Elektrárna plní v elektrizační soustavě několik významných funkcí - statickou, dynamickou a kompenzační. Statickou funkcí se rozumí přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou - v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud. Dynamickou funkcí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schopnost plnit funkci výkonové rezervy systému, vyrábět regulační výkon a energii a podílet se na řízení kmitočtu soustavy. Kompenzační provoz slouží k regulaci napětí v soustavě.

On-line seminář Elektrická zařízení v koupelnách,prozatimních zařízeních a staveništích

11.května 2021 v době od 10.00 - 12.00 hod
Elektrická zařízení v koupelnách, prozatimních zařízeních a staveništích 
ČSN 332000-7-701 ed.2,a ČSN 332130 ed.3.

zóny 2- ochranné zóny a stupně krytí elektrických zařízení
  které je v daných zónách nutné dodržet.
- definice ochranných zón
- ochranná opatření
-  kdy musí  být všechny elektrické obvody vybaveny
   proudovým chráničem
-  doplňkové pospojování
-  instalace svítidel v koupelnách
-  krytí
-  elektrická zařízení v umývacím prostoru

Přednáší  p. Rostislav Kubíček ,dlouholetý revizní technik tř.2A, 2B,
                 lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.

cena: 350,-Kč
členové ŽSE,z.s. 250,-Kč

 

Nový zákon o Bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení schválen v PS

Změna zákona o bezpečnosti práce přinese lepší ochranu…

shutterstock 44581401423.4.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Bezpečnost práce je pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jednou z velkých priorit. I proto se velmi dlouho plánovala úprava zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Ochrana pracovníků, kteří každý den přicházejí do kontaktu s velmi nebezpečnou technikou, je důležitá. Proto je velmi dobrou zprávou, že poslanci dnes dali zelenou nové zákonné úpravě této problematiky, kterou připravilo MPSV pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD). Cílem je zakotvit oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť do současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy.

Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení prošel v pátek 23.4.2021 třetím čtením v Poslanecké sněmovně. https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB4TE7TE4 Navrhovaná účinnost je od 1. VII. 2022.

    

„Jsem opravdu velmi ráda, že po několikaletých přípravách se konečně povedlo prosadit tento zákon. Jde o velmi dobrý konsensus všech zainteresovaných stran, včetně sociálních partnerů a předkládaný návrh je velmi komplexní. Vyhrazená technická zařízení jsou jedním ze zdrojů pracovních úrazů, zejména těch vážných – těžkých a smrtelných. Proto je naprosto nutné zavést změny, které přispějí k lepší ochraně zdraví zaměstnanců,“ řekla k zákonu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

S ohledem na technický pokrok bylo třeba dnes platnou právní úpravu zásadně aktualizovat a upravit nově. Předložená změna zákona vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků získaných praktickou aplikací pravidel. Především by měla zvýšit ochranu a bezpečnost zdraví při práci, ať se jedná o větší bezpečnost obecně, nižší úrazovost, méně smrtelných úrazů, přizpůsobování se modernizaci a změně technologií, nebo o jednoznačnou úpravu odborných způsobilostí osob, které v dané oblasti na vyhrazených technických zařízeních pracují. Zákon sebou přináší také snížení administrativní zátěže některých dotčených subjektů a úpravu výkonu státní správy v dané oblasti.

Vyhrazená technická zařízení při nesprávném použití nebo při nevhodném provozování představují závažné riziko ohrožená životů a zdraví osob, majetku i životního prostředí. „Na zákonu s námi navíc spolupracovala Hospodářská komora, Rada vlády BOZP i Státní úřad inspekce práce. Jde tedy o velmi detailně prodiskutovanou změnu. A to považuji za klíčové,“ popsala vznik změn Maláčová Účinnost návrhu zákona se předpokládá od 1. července 2022. Norma dnes schválená ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou nyní zamíří k projednání do Senátu.

Tiskové materiály MPSV

Poznámka : Nový zákon, sněmovní tisk 535, je již v Senátu, kde bude projednáván ( schvalován) na schůzi  9.června 2021

Tak jak bylo původně plánováno, Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. předpokládá v případě jeho schválení a na něj navazující Vládní nařízení, uspořádání Celostátního setkání elektrotechniků ELTECH 2021, ve dnech 21.-23.9. ve Velkých Losinách, kde jedním z nosných témat bude vytoupení navrhovatele nového zákona,
pana Mgr.Ing.Rudolfa Hahna, generální inspektora SUIP.

O programu a informace o programu a exkurzích zde
https://www.elektrotechnici.cz/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=28

XVII.celostátní setkání elektrotechniků, projektantů, revizních techniků a energetiků ČR, ELTECH

Kdy 19. 10. – 20. 10. 2021


Kde Aureli Hotel Astra,
Mukařovská 1740/22, Praha 10

Program:

Úterý 19. 10. 2021

– Nová legislativa v oblasti VTZ

8.30 - 10.00 Prezence, ranní káva.
10.00 - 11.00 Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí.
Přednáší: p. Rostislav Kubíček, RT E2A,
E2B, lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.

11.00 - 12.00 Ochrana před účinky blesku a přepětí z pohledu projektanta, provozovatele a revizního technika.
Přednáší: p. Daniel Anděl, DEHN s.r.o.
 
12.00 - 13.00 Oběd.
 
13.00 - 13.15 Úvodní proslov
Mgr. Bc. Lucie Kyselová, vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

13.15 - 14.30 Nová legislativa v oblasti VTZ.
Nový zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce u vyhrazených technických zařízení.
Základní informace o Nařízení vlády pro vyhrazená elektrická zařízení.
Přednáší: Ing. Mgr. Rudolf Hahn, generální inspektor SUIP Opava, Ing. Ondřej Varta, vedoucí odboru VTZ, SUIP Opava.
 
14.30 - 15.00 Výsledky z kontrolní činnosti SUIP u vyhrazených elektrických zařízení.
Přednáší: Ing. Miroslav Záloha,Vedoucí oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví)
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, Ostrava 

15.00 - 15..30 
Závazné normy, sponzorské přístupy.
Prodej/distribuce norem – způsoby distribuce, ceny, ČSN online.
Ochrana autorských práv – proč nejsou normy dostupné zdarma, za jakých
podmínek je možné používat části norem.
Přednáší: Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel, Česká agentura pro
standardizaci, Ing. Ivana Kolínská, vedoucí oddělení péče o zákazníky, ČAS.
 
15.30 - 16.00  Správné náležitosti revizních zpráv
přednáší : Rostislav Kubíček , RT 2A, 2B, Lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.
 

16.00 - 16.30  Cofebreak 
16.30 - 18.30  
Workshop I Schrack Technik spol. s.r.o
Schrack Design: Projekční nástroj pro návrh rozváděčů včetně kontroly oteplení.
Schrack Design je softwarový nástroj pro návrh rozváděčů včetně kontroly oteplení, čelního pohledu, jedno- a třípólového schématu, soupisky použitých komponent,
které si můžete jedním klikem ihned objednat na e-shopu Schrack.cz. Software je pro všechny zcela zdarma a ukážeme si praktickou ukázku jeho využití.
přednáší: Pavel Kouřil, produktový manažer, Schrack Technik spol. s r.o.
 
16.30 - 18.30 Workshop II Dehn s.r.o
Dokončení přednášky z dopoledního bloku, a poté následuje Instalace svodičů bleskových proudů
a přepětí, jejich kontrola a měření.
Ukázka svodičů v montážních sadách, kde si mohou účastníci workshopu vyzkoušet sami zapojení svodičů
bleskových proudů a přepětí a měření při revizích svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran.
Přednáší: Daniel Anděl, Dehn s.r.o.

16.30  - 18.30 Workshop III Měření na řízených pohonech, Blue Panther s.r.o.
Přednáší: Ing. Jaroslav Smetana, ředitel Blue Panther s.r.o.
Volně navazuje na přednášku společnosti Danfos
Úvod do koncepce a problematiky měničů obecně,nasazení frekvenčních měničů v průmyslovém podniku a jejich vliv na kvalitu elektrické energie
Vlastnosti elektrické sítě – napájecí napětí, zkreslení napětí a proudu a nesymetrie a jejich vliv na pohon
Napětí meziobvodu – velikost, časové změny – vliv na provoz měniče.
Napětí a proudy na výstupu měniče, odrazy na kabelu a jak je odstranit.
Hřídelové napětí a ložiskový proud a co sním.
 
18.30 – 19.30 Osobní volno.

19.30 - 22.00  Raut, doplněný ochutnávkou piva Staropramen, neformální výměna zkušeností.


Středa 20. 10. 2021

 
8.30 – 9.00 Prezence 
9.00 – 10.30  Úvod do koncepce a problematiky měničů obecně, nasazení frekvenčních měničů v průmyslovém podniku.
Přednáší: Ing. Hynek Václavík – Aplikační inženýr Danfoss CZ/SK,
                 Ing. Josef Konečný – Aplikační inženýr Danfoss CZ/SK.

10.30 - 12.00Měření proudových chráničů RCD při revizích elektrických instalací podle ČSN 33 2000-6 ed. 2
Přednáší: Ing. Leoš Koupý, obchodní ředitel ILLKO Blansko.

12.00 - 13.00 Oběd.
 
13.00 – 14.00 Novinky v připojovacích podmínkách pro výrobny včetně mikrozdrojů a průvodce procesem připojení

Přednáší: Ing. Jakub Vaněk, Specialista odboru Obsluha zákazníků Business, ČEZ Distribuce, a. s.

 
14.00 – 15.00 Vnější vlivy z pohledu normy ČSN 332000-5-51 ed.3.
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem 
Třídění vnějších vlivů, označování vnějších vlivů.
Dokumentace o určení vnější vlivů.
Způsob uvádění vnějších vlivů v protokolu.
Složení komise pro vypracování protokolu o určení vnějších vlivů.
Lhůty pravidelných revizí ve vztah k určeným vnějším vlivům.
Přednáší: p. Rostislav Kubíček, revizní technik E2A, E2B lektor Živnostenského
společenstva elektrotechniků, z.s.
 
15.00 – 15.30 Vylosování tomboly, předání Osvědčení o absolvování, rozjezd domů.
 

Ceník 

Místo konání: Aureli Hotel Astra, Mukařovská

1740/22, Praha 10

Doprava MHD: Metro A, vystoupit na stanici Skalka, dále autobusy 138, nebo 177, směr

Zahradní město, jedna zastávka „Na padesátém“, vystoupit, 5 min pěšky k hotelu.

Doprava vlastními vozidly:
Parkování před a okolo hotelu, kdekoliv na Praze 10.
Účastníci obdrží parkovací karty, v ceně 160 Kč, platné od příjezdu do doby předpokládaného odjezdu (20.10. v 16.00 hod.).

Vložné: 5.300 Kč

Ubytování: jednolůžkový pokoj 1.011 Kč včetně bohaté snídaně,
                    dvoulůžkový pokoj 1.111 Kč včetně bohaté snídaně

Parkovací karta: 160 Kč na celou dobu pobytu

Oběd: 200 Kč 2x

Slevy: Při přihlášení dvou a více účastníků z jedné firmy – sle va 500 Kč pro každého účastníka.

Členové Živnostenského společenstva sleva 15 %, tj. 795 Kč.

Při úhradě do 31.8. sleva 15 %, tj. 795 Kč.

Při úhradě do 15.9. sleva 10 %, tj. 530 Kč.


Přihlásit se můžete zde : 

Přihláška na XVII celostátní konferenci ELTECH 2021 - 19.10. - 20.10.

Pole označená hvězdičkou (*) je nutné vyplnit.
Po odeslání vyplněného formuláře vám zašleme fakturu na váš email a po jejím uhrazení pro vás rezervujeme místa na konferenci.

Toto pole je nutné vyplnit
Toto pole je nutné vyplnit
Neplatná e-mailová adresa
Prosím, zadejte své platné fakturační údaje, abychom vám mohli vystavit fakturu.
Vyberte jednu z nabízených možností

Máte zájem o stravování a ubytování popř. jiné služby na konferenci?

Zaškrtněte je, prosím, níže:

Je třeba zvolit zda máte zájem o oběd nebo ne.
Je třeba zvolit zda máte zájem o oběd nebo ne.
Je třeba zvolit zda máte zájem o ubytování nebo ne.
Je třeba zvolit zda máte zájem o oběd nebo ne.
Je třeba zvolit zda máte zájem o raut nebo ne.

Registrační poplatek za osobu: 5 300 Kč
(při účasti více osob vynásobte tuto částku počtem účastníků a případně odečtěte níže uvedené slevy)

Máte zájem o odečtení slevy?
Zadejte číslovkou počet účastníků konference.
Máte zájem o odečtení slevy?
Máte zájem o odečtení slevy?
Máte zájem o odečtení slevy?
Máte zájem o odečtení slevy?
Máte zájem o odečtení slevy?
Neplatný vstup
Invalid Input
Invalid Input

Nový zákon 250/21 Sb.1 část + komentář

Vybíráme  důležitá ustanovení z první části zákona 250/2021.Sb

Úvodní část je věnována požadavkům na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení .


Pro účely tohoto zákona se rozumí 

 a) vyhrazeným technickým zařízením tlakové,  zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení,které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života zdraví, a bezpečnosti  fyzických osob


b) revizním technikem odborně způsobilá fyzická osoba oprávněná provádět revize  a zkoušky vyhrazených technických zařízení, která má pro tuto činnost Osvědčení o odborné způsobilosti  vydané podle tohoto zákona                                    

       
c) revizí posouzení provozní a technické bezpečností osob vykonávajících obsluhu a práci na  elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti  vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením  ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy   ( bude revizní technik při revizi posuzovat nejen technickou dokumentaci, což dělal dosud , ale nyní také odbornou způsobilost obsluhy??  
    
d) montáží,činnost, při které jsou jednotlivé dílčí části spojovány v technologický celek, jeho část nebo je jeho část spojována s pevnou nebo pohyblivou částí, montáží se rozumí i demontáž a zpětná montáž
 
e) opravou zásah do již provozovaného vyhrazeného technického zařízení, kterým je odstraňován jeho poruchový stav nebo opotřebení, při němž může dojít k výměně, demontáži a zpětné montáži funkčních částí s cílem obnovit jeho použitelný stav beze změny základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení,            
 
 f) údržbou činnost prováděná na vyhrazeném technickém zařízení nebo jeho částech za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu tohoto  zařízení,  pokud se nejedná  o opravu nebo montáž vyhrazeného techni kého zařízení,           
                         
 g) průvodní dokumentací soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení,Jak se revizní technik má postavit při revizi k situaci, kdy průvodní dokumentací soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, není k dispozici. Věčný problém, který se řeší na různých seminářích, je třeba znát závaznou odpověď, lze dokonce revizi v tomto případě na základě toho zákona 250/2021 odmítnout? 
                                 
h) provozní dokumentací soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení a jiné specifické dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného technického  zařízení  v  rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kdo kontroluje  výše uvedené ustanovení zákona ?? SUIP?  a též i plnění místního provozního řádu?? Při  kontrole vypracování a dodržování místního provozního řádu měli velkou pravomoc Odborové organizace BOZP, jak je tomu dnes ?? 
 
 i) rekonstrukcí nahrazení stávající nevyhovující části již provozovaného vyhrazeného technického zařízení novou nebo modernější částí zařízení, přičemž dojde ke změně základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení, a to zpravidla podle technické dokumentace      
           
                                                                                                       §7
 Odborná způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny   
      
(1) Montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Právnická osoba může vykonávat činnost podle věty  první, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou pro danou činnost. To platí i pro podnikající fyzickou osobu, která sama nesplňuje požadavky na odbornou způsobilost.     
              
(2) Činnosti na vyhrazených technických zařízeních podle odstavce 1 mohou vykonávat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli  rozhodnutí o vydání Oprávnění podle § 8 a 9.   
                             
                                                                                                        § 8                          
Vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím,  zkouškám vyhrazených technických zařízení  a k plnění nádob plyny     
             
(1) Žádost o vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny se podává pověřené organizaci; žádost musí být písemná. Součástí žádosti je označení toho, kdo žádost podává, a rozsah požadovaného oprávnění. K žádosti se připojují doklady o splnění všech předpokladů pro stanovení,      
zda je žadatel odborně způsobilý pro požadovaný rozsah činností na vyhrazených technických zařízeních.     
                                                                   
(2) Podmínkou pro vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny je 
             
a) určení jedné nebo více fyzických osob, které splňují předpoklady odborné způsobilosti pro požadovaný rozsah činností na vyhrazených technických zařízeních a které budou odpovídat za řádný výkon montáže, oprav, revizí, zkoušek vyhrazených technických zařízenía plnění nádob plyny u žadatele ( dále jen odpovědná osoba )
b) zajištění výkonu jednotlivých činností při zajištění výkonu jednotlivých činností při montáži , opravách, revizích, zkouškách vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny odborně způsobilou osobou,
c) potřebné technické vybavení k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny.  Kdo je na základě tohoto ustanovení §8 , čl.2, písmeno c, povinen zajistit potřebné  vybavení revizního technika k revizím vyhrazeným technických zařízení? Kdo určuje co je potřebné vybavení revizního technika ? V případě vybavení měřicími přístroji; Kdo určuje výši investic na pořízení vybavení revizního technika? 
 

(3) Pověřená organizace prověří, zda jsou splněny podmínky pro řádné zajištění činnosti v požadovaném rozsahu podle odstavce 2


(4) Splňuje-li žadatel podmínky pro řádné zajištění činnosti v v požadovaném rozsahu , rozhodne pověřená organizace  o tom, že právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě vydá oprávnění. Platnost oprávnění je 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání osvědčení

5) Právnická  osoba a podnikající fyzická osoba, které bylo vydáno oprávnění k montáži,opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení nebo plnění nádob plyny , je povinna oznámit pověřené organizaci změny údajů uváděných v eveiidenci odborně způsobilých osob podle § 10 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku, tyto osoby jsou dále povinny pověřené organizaci oznámit všechny skutečnosti  a změny související s plněním podmínek vydaného oprávnění . 

6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v oprávnění, vydá pověřená organizace nové rozhodnutí. 

 
Celý zákon č.250/2021 Sb. je hlavní téma odborné přednášky, zpracovatelů zákona Mgr.Ing.Hahna, Generálního inspektora SUIP a Ing.Ondřeje Varty ředitele odboru VTZ SUIP
na XVII celostátním setkání elektrotechniků ČR ve dnech 19.-20.10 Aureli hotel Astra

informace a přihlášky 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech

Využijte možnosti získat slevy za včasné přihlášení a úhradu 
do 15.9. sleva  530,- Kč z vložného 10%
 

Zákon č.250/21 Sb. 1 část


GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů