Modernizace na Slapech míří do finále, na svém místě je 250tunový rotor

screenshot 2020 11 01 modernizace na slapech míří do finiše na svém místě je 250tunový rotor skupina čez o společnosti 2Vodní elektrárna Slapy bude brzy ze 2/3 jako nová. Dokončení modernizace soustrojí TG1 se uložením rotoru generátoru dostalo do poslední etapy. Po skončení akce letos v létě se zvýší účinnost této části elektrárny o cca 4 procenta, což přinese nárůst roční produkce o 10 milionů kWh. Na Slapech, druhé největší vltavské elektrárně, vyrábějí bezemisní elektřinu tři 48MW soustrojí. Soustrojí TG3 bylo zmodernizováno už v roce 2011, poslední – TG2 – přijde na řadu začátkem příštího roku.

Jak funguje uhelná elektrárna

Základní princip fungování uhelné elektrárny je založen na přeměně energie tepelné na mechanickou a mechanické na elektrickou. Teplo uvolněné v kotli ohřívá vodu procházející trubkami uvnitř kotle a mění ji v páru. Pára proudí do turbíny, jejím lopatkám předá svou pohybovou energii a roztočí ji. Vzhledem k tomu, že je turbína pevně spojena s generátorem, roztáčí se i ten a přeměňuje mechanickou energii na elektřinu. V elektrárenském generátoru rotuje magnet (elektromagnet), vinutí, v němž se indukuje napětí a proud, je umístěno na statoru okolo něj. Celé soustrojí se otáčí rychlostí 3000 otáček za minutu.

Jaderná elektrárna Dukovany

jaderná elektrárna dukovanyJaderná elektrárna Dukovany je první jadernou elektrárnou postavenou na českém území. V elektrárně jsou 4 výrobní bloky s tlakovodními rektory typu VVER 440. První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985 a od července 1987 jsou v provozu všechny čtyři výrobní bloky. V rámci zvyšování účinnosti a využití výkonových rezerv došlo ke zvýšení instalovaného výkonu z původních 4 x 440 MW na současných 4 x 510 MW.

Projděte si Jadernou elektrárnu Dukovany prostřednictvím virtuální prohlídky!

Podzimní transfúze 160 metrů pod hladinou Vltavy: Nejefektivnější elektrárna kaskády jede opět naplno. Po čtvrtstoletí má nové střídače.

01 vodní dílo a elektrárna lipno iVodní elektrárna Lipno I po plánované kontrolní údržbě poloviny své kapacity už zase naplno dodává bezemisní elektřinu do tisícovek jihočeských domácností. Soustrojí TG1 prošlo za poslední týden pravidelnými kontrolami a opravami v čele s výměnou střídačů, které dosloužily po 25 letech. Obě dvě lipenská soustrojí byla kompletně zmodernizována v letech 2012-17, což přineslo zvýšení jejich efektivity o cca 4 % a úsporu vody při udržení dosavadního objemu výroby ekologické energie. Lipenská vodní elektrárna je v rámci celé energetické soustavy důležitá jako záložní zdroj napětí pro jadernou elektrárnu Temelín při black-outu v síti.

Měření při kusových zkouškách rozváděčů ČSN EN 61439-1 ed2

Dnes Vám předkládáme " ochutnávku " části článku, pana Ing.Leoše Koupého, ze společnosti ILLKO.
Celý článek Vám zašleme na vyžádání, za registraci, na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  Od 1.12. si můžete celý článek stáhnout na e-shopu  po úhradě 150 ,- Kč vč.DPH, stejně jako i další články, tohoto autora, i ostatních předních odborníků, v celé široké  oblasti elektrotechniky. Především v oblastí revizí a bezpečnosti u elektrických zařízení.

Členové Živnostenského společenstva si budou moci všechny  tyto články stáhnout zdarma. Pokud uvažujete, do budoucna o odborném vzdělávání v těchto oblastech a chcete mít články zdarma, můžete se přihlásit na adrese :  https://www.elektrotechnici.cz/prihlaska

Nepřístupné podzemí PVE Dlouhé stráně

pveds letecky2Elektrárna plní v elektrizační soustavě několik významných funkcí - statickou, dynamickou a kompenzační. Statickou funkcí se rozumí přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou - v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud. Dynamickou funkcí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schopnost plnit funkci výkonové rezervy systému, vyrábět regulační výkon a energii a podílet se na řízení kmitočtu soustavy. Kompenzační provoz slouží k regulaci napětí v soustavě.

On-line seminář Elektrická zařízení v koupelnách,prozatimních zařízeních a staveništích

11.května 2021 v době od 10.00 - 12.00 hod
Elektrická zařízení v koupelnách, prozatimních zařízeních a staveništích 
ČSN 332000-7-701 ed.2,a ČSN 332130 ed.3.

zóny 2- ochranné zóny a stupně krytí elektrických zařízení
  které je v daných zónách nutné dodržet.
- definice ochranných zón
- ochranná opatření
-  kdy musí  být všechny elektrické obvody vybaveny
   proudovým chráničem
-  doplňkové pospojování
-  instalace svítidel v koupelnách
-  krytí
-  elektrická zařízení v umývacím prostoru

Přednáší  p. Rostislav Kubíček ,dlouholetý revizní technik tř.2A, 2B,
                 lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.

cena: 350,-Kč
členové ŽSE,z.s. 250,-Kč

 

Nový zákon o Bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení schválen v PS

Změna zákona o bezpečnosti práce přinese lepší ochranu…

shutterstock 44581401423.4.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Bezpečnost práce je pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jednou z velkých priorit. I proto se velmi dlouho plánovala úprava zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Ochrana pracovníků, kteří každý den přicházejí do kontaktu s velmi nebezpečnou technikou, je důležitá. Proto je velmi dobrou zprávou, že poslanci dnes dali zelenou nové zákonné úpravě této problematiky, kterou připravilo MPSV pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD). Cílem je zakotvit oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť do současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy.

Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení prošel v pátek 23.4.2021 třetím čtením v Poslanecké sněmovně. https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB4TE7TE4 Navrhovaná účinnost je od 1. VII. 2022.

    

„Jsem opravdu velmi ráda, že po několikaletých přípravách se konečně povedlo prosadit tento zákon. Jde o velmi dobrý konsensus všech zainteresovaných stran, včetně sociálních partnerů a předkládaný návrh je velmi komplexní. Vyhrazená technická zařízení jsou jedním ze zdrojů pracovních úrazů, zejména těch vážných – těžkých a smrtelných. Proto je naprosto nutné zavést změny, které přispějí k lepší ochraně zdraví zaměstnanců,“ řekla k zákonu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

S ohledem na technický pokrok bylo třeba dnes platnou právní úpravu zásadně aktualizovat a upravit nově. Předložená změna zákona vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků získaných praktickou aplikací pravidel. Především by měla zvýšit ochranu a bezpečnost zdraví při práci, ať se jedná o větší bezpečnost obecně, nižší úrazovost, méně smrtelných úrazů, přizpůsobování se modernizaci a změně technologií, nebo o jednoznačnou úpravu odborných způsobilostí osob, které v dané oblasti na vyhrazených technických zařízeních pracují. Zákon sebou přináší také snížení administrativní zátěže některých dotčených subjektů a úpravu výkonu státní správy v dané oblasti.

Vyhrazená technická zařízení při nesprávném použití nebo při nevhodném provozování představují závažné riziko ohrožená životů a zdraví osob, majetku i životního prostředí. „Na zákonu s námi navíc spolupracovala Hospodářská komora, Rada vlády BOZP i Státní úřad inspekce práce. Jde tedy o velmi detailně prodiskutovanou změnu. A to považuji za klíčové,“ popsala vznik změn Maláčová Účinnost návrhu zákona se předpokládá od 1. července 2022. Norma dnes schválená ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou nyní zamíří k projednání do Senátu.

Tiskové materiály MPSV

Poznámka : Nový zákon, sněmovní tisk 535, je již v Senátu, kde bude projednáván ( schvalován) na schůzi  9.června 2021

Tak jak bylo původně plánováno, Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. předpokládá v případě jeho schválení a na něj navazující Vládní nařízení, uspořádání Celostátního setkání elektrotechniků ELTECH 2021, ve dnech 21.-23.9. ve Velkých Losinách, kde jedním z nosných témat bude vytoupení navrhovatele nového zákona,
pana Mgr.Ing.Rudolfa Hahna, generální inspektora SUIP.

O programu a informace o programu a exkurzích zde
https://www.elektrotechnici.cz/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=28

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů