Organizování seminářů, odborných konferencí, i sympozií, patřilo, a patří k nosným činnostem,hlavní i vedlejší hospodářské činnosti Společenstva. Jejich počátek spadá do roku 1992, a pokračuje dodnes. Náplní byla vždy elektrotechnika, především silnoproudého zaměření.Ta v celém  širokém spektru elektroetchnický oborů, zajišťovala vzdělávání, svých členů, i ostatních zájemců z oboru elektrotechniky. V této vzdělávací činnosti pro své členy budeme pokračovat i nadále, a rozšíříme okruh témat i o robotiku, automatizaci, analýzu rizik, a rovněž připravujeme zopakování cyklu přednášek z oblasti GDPR.

On-line seminář: Měření při revizích RCD podle ČSN EN 33 2000-6 ed.2, problematika obloukových ochran AFDD

leos koupyOn-line seminář živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.

22. 4. 2021, 9:00 - 12:45 h.

  • Měření při revizích RCD podle ČSN EN 33 2000-6 ed.2
  • Problematika obloukových ochran AFDD a její možné uplatnění v praxi.
  • AFDD oblouková ochrana - spolehlivá ochrana před elektrickým obloukem a proti zemním poruchám, která zabrání vzniku požáru.

Konference o novém zákonu Bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení

Přesouvá se na 8.-10.6. 2021!! s rozšířeným programem!

Tento zákon harmonizuje příslušné předpisy Evropské unie

recepce 03Patří k nejdůležitějším zákonům v oblasti bezpečnosti vyhrazených technických zařízení.  Zákon  po zapracování všech připomínek, zúčastněných, byl předkladatelem MPSV, ČR, předložen do Poslanecké sněmovny ke schválení poslankyní  zpravodajkou, členkou Hospodářského výboru PSP paní poslankyní Ing.Andreou Babišovou. Zákon prošel klasickým schvalovacím řízením nejprve 1. čtením, a v současné době je  2. Čtení, kde byly zohledněny pozměňovací návrhy Hospodářského výboru a výboru pro Obranu. Jiné pozměňovací návrhy do 2. Čtení již předloženy nebyly a čeká se po poslaneckých prázdninách o jeho předložení Poslanecké sněmovně a jeho schválení ve II. Čtení . Po té  bude následovat postoupení do 3 Čtení k závěrečnému schválení.

Nový zákon o Bezpečnosti práce vyhrazených technických zařízení

235254V současné době je v legislativném procesu schvalování nového zákona o bezpečnosti práce u vyhrazených technických zařízeních. Ano zákona, který zásadním způsobem upravuje bezpečnost provozu také u vyhrazených  elektrických zařízení. O tom, že se nejedná jen o další „ tzv návrh nové vyhlášky 50/78 Sb“ ale opravdu o nový zákon, svědčí skutečnost, že zákon o Bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení  byl předkladatelem MPSV, ČR, již předložen do Poslanecké sněmovny ke schválení poslankyní, zpravodajkou, členkou Hospodářského výboru PSP paní poslankyní Ing.Andreou Babišovou. Zákon prošel klasickým schvalovacím řízením nejprve 1. čtením, a v současné době je  2. čtení, kde byly zohledněny pozměňovací návrhy Hospodářského výboru a výboru pro Obranu. Jiné pozměňovací návrhy do 2. čtení již předloženy nebyly a čeká se po poslaneckých prázdninách o jeho předložení Poslanecké sněmovně a jeho schválení ve II. čtení . Po té  bude následovat postoupení do 3. čtení k závěrečnému schválení.

Živnostenské společenstvo elektrotechniků a nový zákon o Bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení - ELTECH 2020

02 dlouhe strane 700x527Živnostenské společenstvo elektrotechniků a nový zákon o Bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení - ELTECH 2020

Velké Losiny, 14.-15. 10. 2020, hotel Diana

Živnostenské společenstvo elektrotechniků, pod záštitou Státního úřadu inspekce práce, připravilo pro své členy, ale také pro všechny zájemce, v rámci celostátního setkání elektrotechniků ELTECH 2020 podrobné seznámení s novým zákonem o Bezpečnosti práce vyhrazených technických zařízení a s vládním nařízením o vyhrazených technických zařízeních, za účasti jejich zpracovatelů.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:

a) požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci
po celou dobu používání vyhrazených technických zařízeních, v případě druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu

b) výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

c) práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují


Lektoři: zpracovatelé nového zákon o Bezpečnosti provozu vyhrazených screenshot 2020 07 08 celostátní setkání elektrotechniků eltech2 indd xv celostatni setkani elektrotechniku kortechnických zařízení, a nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních

Tento zákon se dotýká všech vyhrazených technických zařízení, a k němu jsou zpracována vládní nařízení podle druhu. Nás nejvíce bude zajímat vládní nařízení o vyhrazených elektrických zařízeních, kde dochází k rozsáhlým změnám.

Postupy při analýze rizik (18. 3. 2020, Brno) - ODLOŽENO

Konferenci Postupy při Analýze rizik pořádá v rámci doprovodného programu veletrhu AMPER dne 18. 3. v době od 10,00 do 14,00 hod. v přednáškovém sále P5 (v pavilonu P) Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. bezplatně pro své členy a další zájemce o tuto problematiku.

Analýza rizik bývala dříve velmi podceňovanou oblastí. S nárůstem úrazů, škod způsobených nedokonalou péčí, vznikají na různých místech, především ve větších průmyslových centrech, odborné komise, kteří určí rizika, které hodnotí rizika, a prevence rizik. Těm je věnována první část konference, spolu s určením významných nebezpečí například u elektrických zařízení. V Komentáři k ČSN 33 2000-6  ed. 2 Elektrická instalace nízkého napětí Část 6: Revize, se dovědí účastnící konference o vyhodnocení rizik, a důležitosti správného provedení revizí elektrických zařízení.

ELTECH

Celostání setkání elektrotechniků České republiky s pracovníky státního odborného dozoru a soudními znalci. V letošním roce připravujeme již 17 ročník, tohoto pravidelného setkávání   elektrotechniků, revizních techniků, projektantů, s elektrotechnickými odborníky, soudními znalci. Původní záměr, z roku 2004, kdy toto setkání bylo určeno především konzultacím a neformálním diskusím s pracovníky Technické inspekce, již daleko překročil tuto ámyšlenku. Celostátní setkání ELTECH má svoji pravidelnou strukturu, dvoudenní přednášky, doplněné exkurzemi třetí den. V rámci exkurzí jsem opakovaně navštívili, PVE Dlouhé Stráně, Jadernou elektrárnu v Dukovanech, Jadernou elektrárnu v Temelíně, Uranový důl v Dolní Rožínce.

Letošní setkání je připravováno v tradičném termínu 24.-26.9.2020. Uvítáme Vaše podněty, k náplni přednášek.

Protože svým rozsahem překračuje rámec běžných seminářů a konferencí je tomuto setkání, věnován samostatný portál www.eltechelektro.cz.

Mezinárodní sympozium na Ochranu elektrických zařízení před účinky blesku a přepětí

Ve spolupráci s německou společností Dehn a Sohne, bylo uspořádáno v Praze a Brně, které vedl Ing. Hasse, společník  firmyDehn a Sohne, a moderoval Ing.Zdeňek Rous, vedoucí pobočky v Praze. Společnost Dehn a Sohne patřila a stále patří k předním výrobcům, prvků přepěťové ochrany, el.zařízení před účinky přepětí a blesku. Z tohoto sympozia, byl zpracován Sborník přednášek, který později sloužil, jako podklady knihy pana Hasse. Ochrana proti blesku a přepětí patří mezi nejaktuálnější téma, se kterým se setkávají projektanti, revizní technici i elektromntéři. V současné době, patří ke špičkovým odborníkům na tuto problematiku, p. Jan Hájek, ze společnosti Dehn a Sohne, Dalibor Šalanský, ze společnosti LUMA Plus, a také Ing. Ján Meravý, soudní znalec v oboru elektrotechniky. I v této problematice, bychom chtěli rádi pokračovat, uvítáme jakékoliv podněty, k náplni těchto seminářů.

Celostátní setkání elektrotechniků VOLT

Ve spolupráci s veletržní správou Terinvest, která pořádá letos již 28 ročník největšího elektrotechnického veletrhu AMPER, jsme připravovali  pro návštěvníky veletrhu, odborný doprovodný program. Ten byl pořádán pod názvem VOLT převážně v přednáškovém sále areálu PVA v Letňanech. K této velmi úspěšné spolupráci se vracíme i letos, kdy již veletrh AMPER našel své pevné místo na brněnském výstavišti. Živnostenské společenstvo elektrotechniků, navázalo letos novou spolupráci s veletržní správou Terinvest s.r.o, a pro své členy i další zájemce , připravilo jedan z dalších doprovodných programů, i když ne již pod zažitým názvem VOLT, ale podle témat, která budou zajišťovat a přednášet ti nejlepší odborníci ze všech elektrotechnických oborů, z celé České republiky. Mezi přední odborníky, které zde můžeme připomenout byli JUDr. Zbyněk, p. Václav Macháček.

Regionální elektrotechnické dny

V minulých létech se hodně osvědčily tzv."putovní "odborné  semináře, které byly nazvány Regionální elektrotechnické dny. Uskutečňovaly se většinou na třech různých místech v okruhu cca 60 km, se stejným programem, po celé České republice. Jejich velkým přínosem byla skutečnost, že si elektrotechnici v daných regionech mohli vybrat místo a den, který se jim hodil. I tyto přednášky doplňovaly výstavky výrobců moderních el.prvků a zařízení.Hlavní pozornost byla věnována Ochraně před úrazem elektrickým proudem v podání nezapomenutelného  Ing. Václava Honyse., který se stal piliřem, všech těch seminářů. Rádi bychom na tuto tradici navázali, a přitom rozšířili okruh témat, které by nebyly zaměřeny jen na Ochranu před úrazem elektrickým prodem.

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů