elektrotechnici.cz

Živnostenské společenstvo elektrotechniků

elektrotechnici.cz

Živnostenské společenstvo elektrotechniků

elektrotechnici.cz

Živnostenské společenstvo elektrotechniků

Předchozí
Následující
Slider

Organizování seminářů, odborných konferencí, i sympozií, patřilo, a patří k nosným činnostem,hlavní i vedlejší hospodářské činnosti Společenstva. Jejich počátek spadá do roku 1992, a pokračuje dodnes. Náplní byla vždy elektrotechnika, především silnoproudého zaměření.Ta v celém  širokém spektru elektroetchnický oborů, zajišťovala vzdělávání, svých členů, i ostatních zájemců z oboru elektrotechniky. V této vzdělávací činnosti pro své členy budeme pokračovat i nadále, a rozšíříme okruh témat i o robotiku, automatizaci, analýzu rizik, a rovněž připravujeme zopakování cyklu přednášek z oblasti GDPR.

Živnostenské společenstvo elektrotechniků a nový zákon o Bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení - ELTECH 2020

02 dlouhe strane 700x527Živnostenské společenstvo elektrotechniků a nový zákon o Bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení - ELTECH 2020

Velké Losiny, 14.-15. 10. 2020, hotel Diana

Živnostenské společenstvo elektrotechniků, pod záštitou Státního úřadu inspekce práce, připravilo pro své členy, ale také pro všechny zájemce, v rámci celostátního setkání elektrotechniků ELTECH 2020 podrobné seznámení s novým zákonem o Bezpečnosti práce vyhrazených technických zařízení a s vládním nařízením o vyhrazených technických zařízeních, za účasti jejich zpracovatelů.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:

a) požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci
po celou dobu používání vyhrazených technických zařízeních, v případě druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu

b) výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

c) práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují


Lektoři: zpracovatelé nového zákon o Bezpečnosti provozu vyhrazených screenshot 2020 07 08 celostátní setkání elektrotechniků eltech2 indd xv celostatni setkani elektrotechniku kortechnických zařízení, a nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních

Tento zákon se dotýká všech vyhrazených technických zařízení, a k němu jsou zpracována vládní nařízení podle druhu. Nás nejvíce bude zajímat vládní nařízení o vyhrazených elektrických zařízeních, kde dochází k rozsáhlým změnám.

Postupy při analýze rizik (18. 3. 2020, Brno) - ODLOŽENO

Konferenci Postupy při Analýze rizik pořádá v rámci doprovodného programu veletrhu AMPER dne 18. 3. v době od 10,00 do 14,00 hod. v přednáškovém sále P5 (v pavilonu P) Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. bezplatně pro své členy a další zájemce o tuto problematiku.

Analýza rizik bývala dříve velmi podceňovanou oblastí. S nárůstem úrazů, škod způsobených nedokonalou péčí, vznikají na různých místech, především ve větších průmyslových centrech, odborné komise, kteří určí rizika, které hodnotí rizika, a prevence rizik. Těm je věnována první část konference, spolu s určením významných nebezpečí například u elektrických zařízení. V Komentáři k ČSN 33 2000-6  ed. 2 Elektrická instalace nízkého napětí Část 6: Revize, se dovědí účastnící konference o vyhodnocení rizik, a důležitosti správného provedení revizí elektrických zařízení.

ELTECH

Celostání setkání elektrotechniků České republiky s pracovníky státního odborného dozoru a soudními znalci. V letošním roce připravujeme již 17 ročník, tohoto pravidelného setkávání   elektrotechniků, revizních techniků, projektantů, s elektrotechnickými odborníky, soudními znalci. Původní záměr, z roku 2004, kdy toto setkání bylo určeno především konzultacím a neformálním diskusím s pracovníky Technické inspekce, již daleko překročil tuto ámyšlenku. Celostátní setkání ELTECH má svoji pravidelnou strukturu, dvoudenní přednášky, doplněné exkurzemi třetí den. V rámci exkurzí jsem opakovaně navštívili, PVE Dlouhé Stráně, Jadernou elektrárnu v Dukovanech, Jadernou elektrárnu v Temelíně, Uranový důl v Dolní Rožínce.

Letošní setkání je připravováno v tradičném termínu 24.-26.9.2020. Uvítáme Vaše podněty, k náplni přednášek.

Protože svým rozsahem překračuje rámec běžných seminářů a konferencí je tomuto setkání, věnován samostatný portál www.eltechelektro.cz.

Mezinárodní sympozium na Ochranu elektrických zařízení před účinky blesku a přepětí

Ve spolupráci s německou společností Dehn a Sohne, bylo uspořádáno v Praze a Brně, které vedl Ing. Hasse, společník  firmyDehn a Sohne, a moderoval Ing.Zdeňek Rous, vedoucí pobočky v Praze. Společnost Dehn a Sohne patřila a stále patří k předním výrobcům, prvků přepěťové ochrany, el.zařízení před účinky přepětí a blesku. Z tohoto sympozia, byl zpracován Sborník přednášek, který později sloužil, jako podklady knihy pana Hasse. Ochrana proti blesku a přepětí patří mezi nejaktuálnější téma, se kterým se setkávají projektanti, revizní technici i elektromntéři. V současné době, patří ke špičkovým odborníkům na tuto problematiku, p. Jan Hájek, ze společnosti Dehn a Sohne, Dalibor Šalanský, ze společnosti LUMA Plus, a také Ing. Ján Meravý, soudní znalec v oboru elektrotechniky. I v této problematice, bychom chtěli rádi pokračovat, uvítáme jakékoliv podněty, k náplni těchto seminářů.

Celostátní setkání elektrotechniků VOLT

Ve spolupráci s veletržní správou Terinvest, která pořádá letos již 28 ročník největšího elektrotechnického veletrhu AMPER, jsme připravovali  pro návštěvníky veletrhu, odborný doprovodný program. Ten byl pořádán pod názvem VOLT převážně v přednáškovém sále areálu PVA v Letňanech. K této velmi úspěšné spolupráci se vracíme i letos, kdy již veletrh AMPER našel své pevné místo na brněnském výstavišti. Živnostenské společenstvo elektrotechniků, navázalo letos novou spolupráci s veletržní správou Terinvest s.r.o, a pro své členy i další zájemce , připravilo jedan z dalších doprovodných programů, i když ne již pod zažitým názvem VOLT, ale podle témat, která budou zajišťovat a přednášet ti nejlepší odborníci ze všech elektrotechnických oborů, z celé České republiky. Mezi přední odborníky, které zde můžeme připomenout byli JUDr. Zbyněk, p. Václav Macháček.

Regionální elektrotechnické dny

V minulých létech se hodně osvědčily tzv."putovní "odborné  semináře, které byly nazvány Regionální elektrotechnické dny. Uskutečňovaly se většinou na třech různých místech v okruhu cca 60 km, se stejným programem, po celé České republice. Jejich velkým přínosem byla skutečnost, že si elektrotechnici v daných regionech mohli vybrat místo a den, který se jim hodil. I tyto přednášky doplňovaly výstavky výrobců moderních el.prvků a zařízení.Hlavní pozornost byla věnována Ochraně před úrazem elektrickým proudem v podání nezapomenutelného  Ing. Václava Honyse., který se stal piliřem, všech těch seminářů. Rádi bychom na tuto tradici navázali, a přitom rozšířili okruh témat, které by nebyly zaměřeny jen na Ochranu před úrazem elektrickým prodem.