Organizování seminářů, odborných konferencí, i sympozií, patřilo, a patří k nosným činnostem,hlavní i vedlejší hospodářské činnosti Společenstva. Jejich počátek spadá do roku 1992, a pokračuje dodnes. Náplní byla vždy elektrotechnika, především silnoproudého zaměření.Ta v celém  širokém spektru elektroetchnický oborů, zajišťovala vzdělávání, svých členů, i ostatních zájemců z oboru elektrotechniky. V této vzdělávací činnosti pro své členy budeme pokračovat i nadále, a rozšíříme okruh témat i o robotiku, automatizaci, analýzu rizik, a rovněž připravujeme zopakování cyklu přednášek z oblasti GDPR.

On-line seminář Vnější vlivy z pohledu normy ČSN 332000-5-51 ed.3 Závazné normy, sponzorské přístupy,práce revizních techniků s normami a TNI


10.6.2021 v době od 10.00 – 12.45 hod  POZOR ZMĚNA PUVODNÍHO TERMÍNU

 

shutterstock 719090284 upravená10.00 – 10.45 Vnější vlivy z pohledu normy ČSN 332000-5-51 ed.3
Třídění vnějších vlivů.
Označování vnějších vlivů
Dokumentace o určení vnější vlivů
Způsob uvádění vnějších vlivů v protokolu
Složení komise pro vypracování protokolu o určení vnějších vlivů
Lhůty pravidelných revizí ve vztahu k určeným vnějším vlivům
Ochrana před škodlivým vzájemným působením
přednáší : p.Rostislav Kubíček, revizní technik E2A,E2B
                  lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.,11.00 – 11.45  Závazné normy, sponzorské přístupy
prodej/distribuce norem - způsoby distribuce, ceny, ČSN online
ochrana autorských práv - proč nejsou normy dostupné zdarma,
za jakých podmínek je možné používat části norem
přednáší Ing. Ivana Kolínská ,vedoucí oddělení péče o zákazníky
               Česká agentura pro standardizaci

12.00 – 12.45 Vnější vlivy v normách
 přednáší: Ing. Jiří Hrazdil , Technické normy, vyhlášky a zákonyCena: 400,- Kč
Členové ŽSE,z.s. 250,- Kč

 

On-line seminář Správné náležitosti revizních zpráv, práce revizních techniků s normami a TNI

18.května 2021 v době od  10.00 - 13.45 hodin

 

Pojednání o revizních zprávách

revize elektro10.00 - 12.00  Shrnutí informací o provádění revizí a vypracování revizních zpráv

Shrnutí norem ČSN 332000-6 ed.2,TNI 332000.6,vyhlášky 73/2010 sb.
Zákon o elektronickém podpisu | Zákon č. 227/2000 Sb. (úplné znění)
Podklady pro provádění výchozí revize
Revize dle ČSN 33 1600
Prohlídky elektrických spotřebičů
Základní norma pro provádění revizí elektrických zařízení ČSN 33 1500
Neopominutelné náležitosti, podle tohoto předpisu vypracované zprávy,

protokol o stanovení vnějších vlivů,dokumentace elektrického zařízení
odpovídající skutečnému provedení,doklady požadované zvláštními předpisy
při provádění pravidelné revize musí být k dispozici výchozí revizní zpráva
Lhůty pravidelných revizí
Revize elektrospotřebičů a ručního nářadí
termíny revizí dle ČSN 33 1600 ed.2

přednáší  p. Rostislav Kubíček ,dlouholetý revizní technik tř.2A, 2B,
                 lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.


12.00 - 12.45 Práce revizních techniků s normami
                    
přednáší: Ing. Jiří Hrazdil , Technické normy, vyhlášky a zákony

13.00 - 13.45 Jak správně použít technické normalizační informace při revizích

přednáší: Ing. Jiří Hrazdil , Technické normy, vyhlášky a zákony

Cena : 500,-Kč
členové ŽSE,z.s. 350,-Kč

Nový zákon o Bezpečnosti práce vyhrazených technických zařízení

235254V současné době je v legislativném procesu schvalování nového zákona o bezpečnosti práce u vyhrazených technických zařízeních. Ano zákona, který zásadním způsobem upravuje bezpečnost provozu také u vyhrazených  elektrických zařízení. O tom, že se nejedná jen o další „ tzv návrh nové vyhlášky 50/78 Sb“ ale opravdu o nový zákon, svědčí skutečnost, že zákon o Bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení  byl předkladatelem MPSV, ČR, již předložen do Poslanecké sněmovny ke schválení poslankyní, zpravodajkou, členkou Hospodářského výboru PSP paní poslankyní Ing.Andreou Babišovou. Zákon prošel klasickým schvalovacím řízením nejprve 1. čtením, a v současné době je  2. čtení, kde byly zohledněny pozměňovací návrhy Hospodářského výboru a výboru pro Obranu. Jiné pozměňovací návrhy do 2. čtení již předloženy nebyly a čeká se po poslaneckých prázdninách o jeho předložení Poslanecké sněmovně a jeho schválení ve II. čtení . Po té  bude následovat postoupení do 3. čtení k závěrečnému schválení.

Živnostenské společenstvo elektrotechniků a nový zákon o Bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení - ELTECH 2021

02 dlouhe strane 700x527Živnostenské společenstvo elektrotechniků a nový zákon o Bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení - ELTECH 2021

Velké Losiny, 21.- 23.9. 2021 hotel Diana

Živnostenské společenstvo elektrotechniků, pod záštitou Státního úřadu inspekce práce, připravilo pro své členy, ale také pro všechny zájemce, v rámci celostátního setkání elektrotechniků ELTECH 2021 podrobné seznámení s novým zákonem o Bezpečnosti práce vyhrazených technických zařízení a s vládním nařízením o vyhrazených technických zařízeních, za účasti jejich zpracovatelů.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:

a) požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci
po celou dobu používání vyhrazených technických zařízeních, v případě druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu

b) výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

c) práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují


Lektoři: zpracovatelé nového zákon o Bezpečnosti provozu vyhrazených screenshot 2020 07 08 celostátní setkání elektrotechniků eltech2 indd xv celostatni setkani elektrotechniku kortechnických zařízení, a nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních

Tento zákon se dotýká všech vyhrazených technických zařízení, a k němu jsou zpracována vládní nařízení podle druhu. Nás nejvíce bude zajímat vládní nařízení o vyhrazených elektrických zařízeních, kde dochází k rozsáhlým změnám.

Postupy při analýze rizik (18. 3. 2020, Brno) - ODLOŽENO

Konferenci Postupy při Analýze rizik pořádá v rámci doprovodného programu veletrhu AMPER dne 18. 3. v době od 10,00 do 14,00 hod. v přednáškovém sále P5 (v pavilonu P) Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. bezplatně pro své členy a další zájemce o tuto problematiku.

Analýza rizik bývala dříve velmi podceňovanou oblastí. S nárůstem úrazů, škod způsobených nedokonalou péčí, vznikají na různých místech, především ve větších průmyslových centrech, odborné komise, kteří určí rizika, které hodnotí rizika, a prevence rizik. Těm je věnována první část konference, spolu s určením významných nebezpečí například u elektrických zařízení. V Komentáři k ČSN 33 2000-6  ed. 2 Elektrická instalace nízkého napětí Část 6: Revize, se dovědí účastnící konference o vyhodnocení rizik, a důležitosti správného provedení revizí elektrických zařízení.

ELTECH

Celostání setkání elektrotechniků České republiky s pracovníky státního odborného dozoru a soudními znalci. V letošním roce připravujeme již 17 ročník, tohoto pravidelného setkávání   elektrotechniků, revizních techniků, projektantů, s elektrotechnickými odborníky, soudními znalci. Původní záměr, z roku 2004, kdy toto setkání bylo určeno především konzultacím a neformálním diskusím s pracovníky Technické inspekce, již daleko překročil tuto ámyšlenku. Celostátní setkání ELTECH má svoji pravidelnou strukturu, dvoudenní přednášky, doplněné exkurzemi třetí den. V rámci exkurzí jsem opakovaně navštívili, PVE Dlouhé Stráně, Jadernou elektrárnu v Dukovanech, Jadernou elektrárnu v Temelíně, Uranový důl v Dolní Rožínce.

Letošní setkání je připravováno v tradičném termínu 24.-26.9.2020. Uvítáme Vaše podněty, k náplni přednášek.

Protože svým rozsahem překračuje rámec běžných seminářů a konferencí je tomuto setkání, věnován samostatný portál www.eltechelektro.cz.

Mezinárodní sympozium na Ochranu elektrických zařízení před účinky blesku a přepětí

Ve spolupráci s německou společností Dehn a Sohne, bylo uspořádáno v Praze a Brně, které vedl Ing. Hasse, společník  firmyDehn a Sohne, a moderoval Ing.Zdeňek Rous, vedoucí pobočky v Praze. Společnost Dehn a Sohne patřila a stále patří k předním výrobcům, prvků přepěťové ochrany, el.zařízení před účinky přepětí a blesku. Z tohoto sympozia, byl zpracován Sborník přednášek, který později sloužil, jako podklady knihy pana Hasse. Ochrana proti blesku a přepětí patří mezi nejaktuálnější téma, se kterým se setkávají projektanti, revizní technici i elektromntéři. V současné době, patří ke špičkovým odborníkům na tuto problematiku, p. Jan Hájek, ze společnosti Dehn a Sohne, Dalibor Šalanský, ze společnosti LUMA Plus, a také Ing. Ján Meravý, soudní znalec v oboru elektrotechniky. I v této problematice, bychom chtěli rádi pokračovat, uvítáme jakékoliv podněty, k náplni těchto seminářů.

Celostátní setkání elektrotechniků VOLT

Ve spolupráci s veletržní správou Terinvest, která pořádá letos již 28 ročník největšího elektrotechnického veletrhu AMPER, jsme připravovali  pro návštěvníky veletrhu, odborný doprovodný program. Ten byl pořádán pod názvem VOLT převážně v přednáškovém sále areálu PVA v Letňanech. K této velmi úspěšné spolupráci se vracíme i letos, kdy již veletrh AMPER našel své pevné místo na brněnském výstavišti. Živnostenské společenstvo elektrotechniků, navázalo letos novou spolupráci s veletržní správou Terinvest s.r.o, a pro své členy i další zájemce , připravilo jedan z dalších doprovodných programů, i když ne již pod zažitým názvem VOLT, ale podle témat, která budou zajišťovat a přednášet ti nejlepší odborníci ze všech elektrotechnických oborů, z celé České republiky. Mezi přední odborníky, které zde můžeme připomenout byli JUDr. Zbyněk, p. Václav Macháček.

Regionální elektrotechnické dny

V minulých létech se hodně osvědčily tzv."putovní "odborné  semináře, které byly nazvány Regionální elektrotechnické dny. Uskutečňovaly se většinou na třech různých místech v okruhu cca 60 km, se stejným programem, po celé České republice. Jejich velkým přínosem byla skutečnost, že si elektrotechnici v daných regionech mohli vybrat místo a den, který se jim hodil. I tyto přednášky doplňovaly výstavky výrobců moderních el.prvků a zařízení.Hlavní pozornost byla věnována Ochraně před úrazem elektrickým proudem v podání nezapomenutelného  Ing. Václava Honyse., který se stal piliřem, všech těch seminářů. Rádi bychom na tuto tradici navázali, a přitom rozšířili okruh témat, které by nebyly zaměřeny jen na Ochranu před úrazem elektrickým prodem.

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů