Nový zákon o Bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení schválen v PS

Změna zákona o bezpečnosti práce přinese lepší ochranu…

shutterstock 44581401423.4.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Bezpečnost práce je pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jednou z velkých priorit. I proto se velmi dlouho plánovala úprava zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Ochrana pracovníků, kteří každý den přicházejí do kontaktu s velmi nebezpečnou technikou, je důležitá. Proto je velmi dobrou zprávou, že poslanci dnes dali zelenou nové zákonné úpravě této problematiky, kterou připravilo MPSV pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD). Cílem je zakotvit oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť do současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy.

Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení prošel v pátek 23.4.2021 třetím čtením v Poslanecké sněmovně. https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB4TE7TE4 Navrhovaná účinnost je od 1. VII. 2022.

    

„Jsem opravdu velmi ráda, že po několikaletých přípravách se konečně povedlo prosadit tento zákon. Jde o velmi dobrý konsensus všech zainteresovaných stran, včetně sociálních partnerů a předkládaný návrh je velmi komplexní. Vyhrazená technická zařízení jsou jedním ze zdrojů pracovních úrazů, zejména těch vážných – těžkých a smrtelných. Proto je naprosto nutné zavést změny, které přispějí k lepší ochraně zdraví zaměstnanců,“ řekla k zákonu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

S ohledem na technický pokrok bylo třeba dnes platnou právní úpravu zásadně aktualizovat a upravit nově. Předložená změna zákona vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků získaných praktickou aplikací pravidel. Především by měla zvýšit ochranu a bezpečnost zdraví při práci, ať se jedná o větší bezpečnost obecně, nižší úrazovost, méně smrtelných úrazů, přizpůsobování se modernizaci a změně technologií, nebo o jednoznačnou úpravu odborných způsobilostí osob, které v dané oblasti na vyhrazených technických zařízeních pracují. Zákon sebou přináší také snížení administrativní zátěže některých dotčených subjektů a úpravu výkonu státní správy v dané oblasti.

Vyhrazená technická zařízení při nesprávném použití nebo při nevhodném provozování představují závažné riziko ohrožená životů a zdraví osob, majetku i životního prostředí. „Na zákonu s námi navíc spolupracovala Hospodářská komora, Rada vlády BOZP i Státní úřad inspekce práce. Jde tedy o velmi detailně prodiskutovanou změnu. A to považuji za klíčové,“ popsala vznik změn Maláčová Účinnost návrhu zákona se předpokládá od 1. července 2022. Norma dnes schválená ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou nyní zamíří k projednání do Senátu.

Tiskové materiály MPSV

Poznámka : Nový zákon, sněmovní tisk 535, je již v Senátu, kde bude projednáván ( schvalován) na schůzi  9.června 2021

Tak jak bylo původně plánováno, Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. předpokládá v případě jeho schválení a na něj navazující Vládní nařízení, uspořádání Celostátního setkání elektrotechniků ELTECH 2021, ve dnech 21.-23.9. ve Velkých Losinách, kde jedním z nosných témat bude vytoupení navrhovatele nového zákona,
pana Mgr.Ing.Rudolfa Hahna, generální inspektora SUIP.

O programu a informace o programu a exkurzích zde
https://www.elektrotechnici.cz/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=28

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů