Nový zákon 250/21 Sb.2 část + komentář

vnější vlivya) jméno, popřípadě jména, a příjmení odpovědné odborné osoby podle § 8 odst. 2 písm. a), její bydliště nebo místo trvalého pobytu a datum narození,
b) činnosti, pro které se oprávnění vydává, jejich rozsah a podmínky organizačně-technického výkonu,
c) doba platnosti oprávnění.

             (2) K zániku oprávnění dochází dnem,

a) kdy držitel oprávnění oznámí pověřené organizaci,že ukončil jakoukoli činnost v rozsahu oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení nebo k plnění nádob plyny,
b) kdy držitel oprávnění zanikne, popřípadě podnikající fyzická osoba zemře nebo je prohlášena  za mrtvou, nedojde-li k pokračování živnosti,
c) kdy dojde ke zrušení živnostenského oprávnění k jakékoli činnosti v rozsahu oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení nebo k plnění nádob plyny,
d) k němuž uplyne doba platnosti oprávnění, nebo
e) kdy nabude právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění.

Den zániku oprávnění, stejně tak jako skutečnost, že došlo k odnětí nebo omezení oprávnění podle jiného právního předpisu5), včetně dne, kdy k odnětí došlo,pověřená organizace bezodkladně vyznačí v evidenci odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny       
       
                                                                                     §10

Evidence odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži,opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny

Pověřenou osobou podle tohoto zákona je Technická inspekce ČR  ( TIČR)

(1) Pověřená organizace vede evidenci odborně působilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny, jejímž účelem je vedení údajů o počtu a odbornosti právnických osob a podnikajících fyzickýchosob s oprávněním k montáži, opravám, revizím,zkouškám vyhrazených technických zařízenía k plnění nádob plyny a bezplatné poskytovánítěchto informací pro potřeby jiných orgánů podlejiných právních předpisů a veřejnosti. Tato evidenceje informačním systémem veřejné správy. Správcem a provozovatelem evidence je pověřená organizace.

(2) Do evidence odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži,opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technickýchzařízení a k plnění nádob plyny se zapisují tyto údaje

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzickéosoby nebo název právnické osoby,
b) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
c) sídlo podnikatele,d) jméno, popřípadě jména, a příjmení odpovědnéodborné osoby podle § 8 odst. 2 písm. a),
e) evidenční číslo, činnosti a rozsah oprávnění s datemjeho zániku.

(3) Údaje podle odstavce 2 jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístupu pověřené organizace; údaje se v evidenci odbornězpůsobilých právnických osob a podnikajících fyzickýchosob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny uchovávají po dobu platnosti oprávnění stanovenév § 8 odst. 4. Po skončení platnosti oprávněníj je pověřená organizace povinna uchovávat evidované údaje v neveřejné evidenci po dobu 20 let.

(4) Pověřená organizace v evidenci odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny bezodkladně vyznačí změny údajů oznamovaných podle § 8 odst. 5.

 

                                                                                          § 11

Odborná způsobilost fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních

(1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby provádějící revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení  osoby provádějící revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů je

a) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
b) zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem  (Nezapomenout na potvrzení odborného lékaře pro práci ve výškách)
c) odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazenémtechnickém zařízení,
d) odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělánípodle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení, ( kdo vydává potvrzení, pokud je fyzickou osobou OSVČ) 
e) osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů.

(2) Žadatelem o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technickýchzařízeních (dále jen „zkouška z odborné způsobilosti“) může být fyzická osoba splňující předpoklady odborné způsobilosti podle odstavce 1písm. a) až d) a požadavky stanovené pro jednotlivé druhy vyhrazených technických zařízení, na nichž bude činnosti vykonávat. Splnění předpokladů podle věty první ověří pověřená organizace s ohledem na druh a rozsah požadovaného osvědčení před zahájením zkoušky z odborné způsobilosti. ( Technická inspekce ČR )

3) Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je udělovánona základě úspěšného prověření odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních zkouškou u pověřené organizace. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je 5 let ode dne jeho udělení.

(4) Náležitosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby
b) identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno 
c) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu,c) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu,
d) evidenční číslo osvědčení a rozsah odbornézpůsobilosti k činnostem na vyhrazených technickýchzařízeních,
e) datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti,
f) doba platnosti osvědčení.

(5) Ke skončení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních dochází rovněž dnem,

a) kdy držitel osvědčení oznámí pověřené organizaci,že ukončil činnost v rozsahu osvědčeník revizím a zkouškám vyhrazených technickýchzařízení, montáži, opravám vyhrazenýchplynových zařízení nebo obsluze vyhrazenýchtlakových zařízení – parních a kapalinovýchkotlů,
b) kdy držitel osvědčení zemře nebo je prohlášenza mrtvého,
c) k němuž uplyne doba platnosti osvědčení, nebo
d) kdy nabude právní moci rozhodnutí o odnětíosvědčení.

Den skončení platnosti osvědčení, jakož i skutečnost,že došlo k odnětí osvědčení podle jiného právníhopředpisu5), vyznačí pověřená organizace bezodkladněv evidenci revizních techniků.

(6) Odborně způsobilá fyzická osoba, kterébylo uděleno osvědčení podle odstavce 3, nebo které byla uznána odborná kvalifikace podle odstavce 7, je povinna oznámit pověřené organizaci změny údajů uváděných v evidenci revizních techniků podle § 18 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku.

7) Při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci,se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Uznávacím orgánem je ministerstvo. ( Kdo konkrétně) Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti na území České republiky fyzickou osobou, která je oprávněna vykonávat obdobnou činnost v členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci,  ministerstvo její odbornou kvalifikaci ověří ( Jak?, vydá o tom potvrzení )

                                                                                            § 12


                                               Zkouška z odborné způsobilosti ( jaká , jen pro revizní techniky, nebo všeobecně i pro ostatní odborné kvalifikace) 

(1) Zkouška z odborné způsobilosti se vykonává u pověřené organizace nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky k provedení této zkoušky a je veřejná. Celkový výsledek zkoušky podle věty prvníse hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl a je sdělenžadateli bez zbytečného odkladu po vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. ( Týká se i nižších odborných kvalifikací? například pro samostnou činnost? 

(2) Zkouška z odborné způsobilosti probíhá před zkušební komisí, která má nejméně 3 členy s odbornou způsobilostí pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních v rozsahu požadovaného osvědčení, přičemž předsedou komise je vždy zaměstnanec pověřené organizace. Bližší podmínky pro činnost zkušební komise stanoví statut a jednacíř ád pověřené organizace. ( Znamená to, že nestačí aby zkoušky prováděli pracovníci organizace, ve které jsou přezkušované osoby z odborné způsobilosti , ale musí být nově, vždy předsedou komise pracovník pověřené organizace , tedy Technické inspekce ČR

3) Zkouška z odborné způsobilosti se skládá z písemné a ústní části. Obsah a rozsah zkouškypodle věty první je stanoven podle rozsahu požadovaného osvědčení. Písemná část zkoušky se hodnotí samostatně, a to stupni vyhověl nebo nevyhověl,a žadatel musí pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně 80 % správných odpovědí. K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-li písemná část zkoušky hodnocena stupněm vyhověl. V ústní části zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel odpovědět správně nejméně na 80 % položených otázek.

4) Žadateli, který je v písemné i ústní části zkoušky z odborné způsobilosti hodnocen stupněm vyhověl, je uděleno osvědčení v příslušném rozsahu.O průběhu a výsledku této zkoušky je sepsán protokol,jehož jedno vyhotovení náleží žadateli a jednopověřené organizaci.

(5) Pokud je žadatel u zkoušky z odborné způsobilosti celkově hodnocen stupněm nevyhověl,může se opakovaně dostavit ke zkoušce z odborné způsobilosti, ne však dříve než 15 dnů po neúspěšnémv ykonání zkoušky. Počet opakování zkouškyz odborné způsobilosti není omezen.                                                                                                § 13    

                                                                        Předmět a subjekt poplatku


(1) Předmětem poplatku je odborná činnost pověřené organizace související s

a) vydáním odborného stanoviska podle tohotozákona o tom, zda jsou při projektování, konstrukci,montáži, provozu, obsluze, opravách,údržbě a revizi vyhrazených technických zařízenísplněny požadavky právních a ostatníchpředpisů k zajištění bezpečnosti a ochranyzdraví při práci, a zpracováváním tohoto stanoviska,
b) provedením prohlídek, řízení a vyhodnocení zkoušek, kterými se osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ve stanovených případech s potvrzením úspěšných výsledků zkoušek podle tohoto zákona,

c) prověřením odborné způsobilosti právnickýchosob a podnikajících fyzických osob k montáži,opravám, revizím a zkouškám vyhrazenýchtechnických zařízení a k plnění nádob plyny podle tohoto zákona

d) vydáním oprávnění k montáži, opravám, revizím,zkouškám vyhrazených technických zařízenía k plnění nádob plyny podle tohoto zákona,

e) změnou oprávnění k montáži, opravám, revizím,zkouškám vyhrazených technických zařízenía k plnění nádob plyny za účelem rozšířenírozsahu oprávnění podle tohoto zákona,

f) změnou údajů v oprávnění k montáži, opravám,revizím, zkouškám vyhrazených technickýchzařízení a k plnění nádob plyny podle tohotozákona,

g) prověřením odborné způsobilosti fyzickýchosob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím pro jeden druh, třídu nebo skupinu vyhrazenéhožím pro jeden druh, třídu nebo skupinu vyhrazenéhotechnického zařízení podle tohoto zákona,

h) prověřením odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím pro jeden druh, třídu nebo skupinu vyhrazeného technického zařízení podle tohoto zákona po uplynutí 5 let platnosti ode dne udělení osvědčení,

i) prověřením odborné způsobilosti fyzickýchosob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím vyhrazených technických zařízení pro druhý a každý jeden další druh, třídu nebo skupinu vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona za účelem rozšíření rozsahu osvědčení, nebo po uplynutí 5 let platnosti ode dne udělení osvědčení,

j) udělením osvědčení o odborné způsobilosti fyzickýchosob ke zkouškám, revizím, opraváma montážím vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona

k) změnou údajů v osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím,opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona,

l) prověřením odborné způsobilosti fyzických osob k obsluze vyhrazených tlakových zařízení kotlů (dále jen „kotel“) a udělením osvědčeníza základní zkoušku včetně příslušné zkouškydoplňkové podle tohoto zákona, a to pro 1., 2.,3. a 4. třídu kotlů, a doplňkovou zkouškou projinou třídu kotlů,

m) doplňkovou zkouškou na jiné palivo než uvedenév osvědčení,

n) prověřením odborné způsobilosti fyzickýchosob k obsluze kotlů a udělením osvědčení podle tohoto zákona po uplynutí 5 let platnostiode dne udělení osvědčení za základní zkoušku včetně příslušné zkoušky doplňkové, a to pro1., 2., 3. a 4. třídu kotlů


o) vydáním každé stránky opisu stanoviska,osvědčení nebo oprávnění podle tohoto zákona


(2) Poplatníkem poplatku za odbornou činnost pověřené organizace je osoba, která požaduje provedení odborné činnosti pověřenou organizací.

                                                                                                 § 14
                                                                                           Sazba poplatku


(1) Sazba poplatku činí v případě odborné činnosti pověřené organizace podle
a) § 13 odst. 1 písm. a) za
1. vydání odborného stanoviska podle tohotozákona o tom, zda jsou při projektování,konstrukci, montáži, provozu, obsluze,opravách, údržbě a revizi vyhrazených technickýchzařízení splněny požadavky právnícha ostatních předpisů k zajištění bezpečnostia ochrany zdraví při práci3) nejvýše2 500 Kč
2. zpracování stanoviska dle bodu 1 nejvýše1 600 Kč za každou započatou hodinu,b) § 13 odst. 1 písm. b) nejvýše 1 600 Kč za každouzapočatou hodinu,
c) § 13 odst. 1 písm. c) nejvýše 1 600 Kč za každouzapočatou hodinu
,d) § 13 odst. 1 písm. d) nejvýše 3 800 Kč,
e) § 13 odst. 1 písm. e) nejvýše 900 Kč

f) § 13 odst. 1 písm. f) nejvýše 200 Kč

,g) § 13 odst. 1 písm. g) nejvýše 4 300 Kč

,h) § 13 odst. 1 písm. h) nejvýše 2 000 Kč,

i) § 13 odst. 1 písm. i) nejvýše 1 000 Kč

,j) § 13 odst. 1 písm. j) nejvýše 300 Kč,
k) § 13 odst. 1 písm. k) nejvýše 200 Kč,
l) § 13 odst. 1 písm. l)
    1. pro 1. třídu kotlů nejvýše 5 700  ,
    2. pro 2. třídu kotlů nejvýše 4 900 Kč,
    3. pro 3. třídu kotlů nejvýše 3 500 Kč,
    4. pro 4. třídu kotlů nejvýše 2 500 Kč,
     5. pro jinou třídu kotlů za doplňkovouzkoušku ve výši rozdílu poplatků jednotlivýchtříd kotlů podle bodů 1 až 4,
 m) § 13 odst. 1 písm. m) nejvýše 900 Kč,
n) § 13 odst. 1 písm. n)
      1. pro 1. třídu kotlů nejvýše 2 300 Kč,
      2. pro 2. třídu kotlů nejvýše 1 900 Kč,
       3. pro 3. třídu kotlů nejvýše 1 400 Kč,
       4. pro 4. třídu kotlů nejvýše 1 100 Kč
o) § 13 odst. 1 písm. o) nejvýše 200 Kč.
(2) Je-li požadováno více odborných činností,činí sazba poplatku součet příslušných sazeb podle§ 13 odst.1


                                                                                               § 15
                                                                                   Splatnost poplatku

Poplatek za odbornou činnost pověřené organizacepodle § 13 odst. 1 je splatný v den uplatněnípožadavku na provedení odborné činnosti pověřenou organizací.

                                                                                                 § 16
                                                                    Správce poplatků a rozpočtové určení poplatků


(1) Správu poplatků za odbornou činnost vykonávápověřená organizace.

(2) Poplatek za odbornou činnost pověřenéorganizace je příjmem pověřené organizace.

(3) Rozpočet pověřené organizace se pro účelysprávy poplatku za odbornou činnost považuje zaveřejný rozpočet.

                                                                                              § 17
                                                                                            Revize

Revizi smí provádět výhradně revizní technik,který je držitelem osvědčení v rozsahu odpovídajícím revidovanému vyhrazenému technickému zařízení;provádí-li revizní technik revizi jako živnost podle jiného právního předpisu, musí být též držitelem oprávnění podle § 7 odst. 2.


                                                                                               § 18
                                                                              Evidence revizních techniků


(1) Pověřená organizace vede evidenci revizníchtechniků, jejímž účelem je vedení údajů o jejich počtu a odbornosti a bezplatné poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů a veřejnosti. Tato evidence je informačním systémem veřejné správy. Pověřená organizaceje správcem a provozovatelem evidence.

(2) Do evidence revizních techniků se zapisujítyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení revizníhotechnika,
b) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
c) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu,
d) evidenční číslo a rozsah osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.
e) datum skončení platnosti osvědčení

3) V případě fyzické osoby, jíž byla odborná kvalifikace uznána ve smyslu §11 odst.7 se do evidence revizních techniků zapisují tyto údaje: 
a) jméno, popřípadě jméa a příjmení fyzické osoby
b) identicfikační číslo, pokud bylo přiděleno, 
c) evidenční číslo a rozsah osvědčení o odborné způsobilosti k činnostenm na vyhrazených technických zařízeních, pokud je jeho držitelem 
d) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu 
e) datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti, pokud je osoba držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízení
f) číslo jednací rozhodnutí o uznání odborné kbalifikace podle §11 odst.7 

(4) Evidence revizních techniků je veřejná, s výjimkou(4) Evidence revizních techniků je veřejná, s výjimkou údajů podle odstavce 2 písm. c) a odstavce 3písm. d). Údaje podle odstavce 2 písm. a) až b), d)a e) a odstavce 3 písm. a) až c), e) a f) jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístupu pověřené organizace.(5) Pověřená organizace v evidenci revizních techniků bezodkladně vyznačí změny údajů oznamovanýchpodle § 11 odst. 6.(6) Údaje v evidenci revizních techniků uvedenév odstavcích 2 a 3 je pověřená organizace povinnauchovávat po dobu 20 let od skončení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostemna vyhrazených technických zařízeních. (  Paragraf, zákona, který bude jistě hodně diskutován. Při mém dotazu, zda lze získat z veřejné databáze i adresu RT, nebo jiný bližší kontakt, mi bylo vysvětleno, což potvrzuje i zákonodárce, že veřejná databáze revizních techniků slouží především k tomu, aby mohli například majitelé rodinných domů, škol, apod., zjistit podle evidenčního čísla revizního technika  dotazem u pověřené organizace tedy Technické inspekce ČR, zda se jedná skutečně o revizního technika , který je veden v  evidenci revizních techniků u pověřené osoby a má patřičné oprávnění, tedy například i na revize 2B, neb 1A atd ) 

                                                                       

Zákon-250_2021Sb. 2.část

 

 

GopayLoga karet

Obchodní podmínky | Reklamační řád a informace o záruce | Informaci o ochraně osobních údajů